«

Dub 23

duben 2019

Hodnocení  anketních dotazníků pro rodiče vydaných v rámci autoevaluace školy (sebehodnocení).

Hodnocení školy je součástí  školního vzdělávacího programu pod názvem ŠKOLA PRO ŽIVOT- ZDRAVÁ ŠKOLA.  Tuto anketu jsme zaslali rodičům v rámci zlepšení práce vedení školy i jednotlivých pedagogických pracovníků. Díky vašim připomínkám můžeme lépe vyjít vám, rodičům, vstříc při práci s dětmi, nabídkou zájmových útvarů nebo zlepšení kvality výuky. Jediné, co nemůžeme mnohdy  ovlivnit, je strava školní jídelny poskytovaná organizací Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace. Jsme vlastně cizími strávníky, protože naše škola nevaří. Tak to v minulosti určila Obec Dolní Lhota. 

Jsme rádi za kladné hodnocení  ze strany, vás, rodičů. Velmi si toho vážíme.  Pracujeme jako jeden tým, vzájemně se doplňujeme a sestavujeme plán akcí,  projekty a exkurze pro děti. V rámci malého kolektivu jsme  docela vytíženi (vedení kroužků, docvičování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální doučování nadaných žáků, sestavování projektů a zavádění do výuky, získávání peněz z evropských fondů, vedení žákovské knihovny, objednávky učebnic, analýza potřeb školy v rámci projektu MAP III Magistrátu města Ostravy, povinná účast pedagogů na školeních,  apod.).

Z celkového počtu 81 rozdaných dotazníků odevzdali rodiče do termínu, tj. do Velikonoc, 54 dotazníků. (někteří žáci neobdrželi pro nemoc)

 1. ročník:  13 z 16
 2. ročník:  14 z 15
 3. ročník:    6 ze 14
 4. ročník:  13 z  22
 5. ročník:    8 ze 14

Většina rodičů hodnotila jednotlivé body známkou jedna nebo dvě, v jednom případě bylo hodnoceno vedení školy známkou tři ,  pětkrát  známkou tři školní stravování, pětkrát známkou čtyři školní stravování,  šestkrát  známkou tři a dvakrát známkou čtyři  byly hodnoceny psychohygienické podmínky ve škole.

Rodiče prvního ročníku pochválili školu za:

 • mimoškolní akce
 • přístup k dětem a rodičům
 • zájmové kroužky
 • vedení školy
 • vybavení školy
 • hezké prostředí
 • zájem o děti
 • pestrost výuky

Zlepšit by se mělo stravování , četnost třídních schůzek, aktualizace webových stránek. Většina rodičů nemá zájem o práci v rodičovském sdružení, tři rodiče by chtěli zavést besedu s odborníky na téma výuky důležitých předmětů, volnočasové aktivity, vztahy mezi dětmi, prevence šikany.

Rodiče druhého ročníku pochválili školu za:

 • plaveckou výuku (je povinná, obsahuje ji školní vzděl. program)
 • školní projekty
 • skvělý přístup k dětem
 • vzdělávací a tematické dny
 • za vše, co dělá škola pro děti
 • laskavý přístup (těší se do školy)
 • pestrý program
 • vstřícnost a ochotu
 • za modernizaci školy zevnitř i zvenku
 • za vybavení školy technikou

Zlepšit by se mělo:

 • zavedení školních svačin
 • četnost třídních schůzek
 • zintenzivnění výuky cizího jazyka
 • stravování (dva rodiče)

Zájem o poradenství má jeden rodič, téma neuvedl.  V rodičovském sdružení kromě jednoho rodiče nemá zájem nikdo pracovat.

Rodiče třetího ročníku pochválili školu za:

školní družinu, jeden rodič má zájem o poradenskou činnost bez uvedení tématu. Připomínkou je aktualizace webových stránek. Jeden z rodičů má zájem pracovat v SRPŠ.

Rodiče čtvrtého ročníku pochválili školu za:

 • školu rodinného typu
 • přístup k dětem
 • školní projekty
 • výuku angličtiny s rodilým mluvčím
 • výběr kroužků

Zlepšit by se mělo:

 • zavedení svačin
 • pestrost a zlepšení stravy
 • nenucení žáků do jídla ve školní jídelně
 • výlety školní družiny
 • zaměstnávání šikovných žáků
 • získávání dotací na ozdravné pobyty

Jeden rodič by měl zájem o poradenskou činnost na téma šikana ve škole, další rodič o přednášku škodlivost elektroniky. Tři rodiče mají zájem pracovat v rodičovském sdružení.

V pátém ročníku ohodnotili rodiče:

 • vybavenost školy
 • vstřícnost
 • vedení školy
 • atmosféru, školu rodinného typu
 • výuku s rodilým mluvčím
 • dobrou přípravu na II. stupeň
 • přístup k žákům

Připomínky se týkaly:

 • větší přísnosti
 • informování rodičů prostřednictvím  e-mailů
 • stravování- více ovoce, inovativnost
 • zlepšení kvality zápisů do sešitů
 • větší náročnosti výuky

O besedu s poradenskými zařízeními by mělo zájem pět rodičů bez uvedení tématu. Žádný z rodičů nemá zájem pracovat v rodičovském sdružení.

Informace k jednotlivým připomínkám.

STRAVOVÁNÍ:   Jak jsme uvedli výše, školní jídelna nepatří škole, připomínky budeme řešit s vedením mateřské školy (pozn.: průběžně připomínkujeme). Jsme rádi, že jídelna poskytuje školním dětem pitný režim, není to jejich povinností.  Proto neuvažujeme ani o plošném zavedení svačinek, nejsme na to vybaveni.  Žáci dostávají pravidelně ovoce nebo zeleninu  a mléčné výrobky v rámci projektu Ovoce a Mléko do škol, bohužel ze strany dětí často není o tyto produkty zájem, mnohdy končí v koši.

Aktualizace webových stránek:

Zaměstnanci školy doposud neměli přístup k administraci, vykonává ji na dálku externí firma, které škola platí pravidelný měsíční poplatek ve výši 2 040 Kč. Snažíme se zasílat technické podpoře aktuální dokumenty, jako je jídelní lístek, měsíční přehled akcí školy, apod. Jídelní lístek zasílá školní jídelna při mateřské škole. Za aktualizaci webu, za web hosting a umísťování fotografií na web jsme  v letošním kalendářním roce již  zaplatili 24 tisíc korun. Proto jsme v měsíci dubnu nechali proškolit zaměstnance školy, který bude některé z úkonů vykonávat interně. Věříme, že se situace zlepší.

Četnost třídních schůzek (konzultačních dnů):

Společná třídní schůzka je pravidelně v měsíci říjnu. Řeší se společná témata, jako je organizace, chod školy, schválení příspěvku SRPŠ, apod.  Pokud škola pořádá  ozdravný pobyt, koná se rovněž společná schůze.  Pravidelné konzultační dny jsou plně v kompetenci třídních učitelů, rovněž informovanost prostřednictvím e-mailů. Pokud vy, rodiče, máte některý z těchto požadavků, je to na domluvě s vaším třídním učitelem. Vedení školy doporučí  třídním učitelům  zavedení konzultačních dnů.

Zintenzivnění výuky angličtiny

Školní vzdělávací program určuje, kolik hodin angličtiny má školní plán v jednotlivých ročnících. Iniciativně jsme zavedli dvě půlhodiny nepovinného předmětu anglický jazyk v prvním ročníku, od druhého ročníku jsme se rozhodli o jednu povinnou hodinu angličtiny také nad rámec vzdělávacího programu a od třetího ročníku mají všichni žáci povinné tři hodiny anglického jazyka týdně. Od čtvrtého ročníku jsme zkvalitnili výuku zavedením konverzačních hodin s rodilým mluvčím a již od třetího ročníku doporučujeme rodičům nadaných žáků vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně, která zařadí žáka  do individuální výuky jazyka a také do výuky  angličtiny ve vyšším ročníku. Mnozí rodiče si, bohužel, neuvědomují, že angličtina pokračuje povinně až do 9. ročníku základní školy a včas neodhalí laxní přístup dítěte k domácí přípravě. Navíc na druhém stupni přibírají druhý cizí jazyk.   

Dotace na ozdravné pobyty

Ozdravný pobyt organizujeme jednou za dva roky. Do loňského roku byly sice dotace na tyto pobyty, ale jen pro školy zřizované magistrátem (např. Krásné Pole- Ostrava). V letošním školním roce bychom mohli dotaci čerpat, ale pobyt neorganizujeme. V příštím školním roce bychom mohli o této variantě uvažovat.

Výlety školní družiny

Vychovatelky by velmi rády chodily častěji  na výlety do okolí, jsou však z velké části limitovány jak zájmovými kroužky, tak odchodem žáků ze školní družiny. Jít na dvou-tříhodinový i delší výlet znamená, že pokud by chtěl rodič vyzvednout své  dítě z družiny dříve, musel by již před odchodem na výlet. Děti, které odcházejí v průběhu družiny do klavíru, nauky, gymnastiky, apod.,  by se nemohly výletu zúčastnit a po aktivitě by odcházely domů, protože by nemohly zůstat ve škole bez dozoru. Problém probíralo vedení školy s vychovatelkami. Jediný den v týdnu by připadal v úvahu, a to středa. V případě hezkého počasí  se budeme snažit využít co nejvíce možností jít na výlety po okolí.

Zaměstnávání šikovných žáků

Pokud vy, rodiče, pociťujete, že není vaše dítě dostatečně zaměstnané a ve škole se nudí, proberte tento problém s dotyčným vyučující. Budeme rádi za tyto informace.

Besedy v základní škole

Děkujeme za podnětná témata, budeme zařazovat  besedy s odborníky  pro zájemce z řad rodičů. Témata, jako bezpečnost internetu, dopravní problematika, šikana – vše  vedeno odborníky,  jsou pravidelně zařazována žákům do výuky.

Dotazníky vyhodnotila:

Mgr. Věra Lasáková, ředitelka  dne 23. 4. 2019