Základní škola

Dolní Lhota


Vize školy
Naše škola je bezpečné, příjemné a vstřícné místo
pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj každého žáka.


Základní škola Dolní Lhota

Historie naší školy

V roce 2020 jsme si připomněli 115. výročí zahájení vyučování ve stávající budově školy. Školství v naší obci má dlouholetou tradici, bylo vždy na velmi dobré úrovni, mělo štěstí na kvalitní pedagogy.

ZŠ Dolní Lhota

Koncepce rozvoje školy

Poskytovat

Poskytovat kvalitní základy všeobecného vzdělání, vést žáky zajímavým způsobem k osvojování praktických činností důležitých pro běžný život. Propagovat a uplatňovat činnostní učení.

Nabídnout

Nabídnout žákům moderní metody výuky, kvalitní výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím, kroužek informatiky s možností nadstandardních znalostí žáků, různorodé zájmové činnosti zaměřené zejména sportovně.

Podporovat

Podporovat kladné morální vlastnosti, svobodné rozhodování, zdravé sebevědomí, propagovat protidrogovou problematiku, výchovu k ekologickému myšlení, výchovu ke spolupráci.

Zkvalitňovat

Zkvalitňovat mezilidské vztahy, aby bylo naplněno heslo našeho Školního vzdělávacího programu Škola pro život - zdravá škola. Komunikovat na přátelské úrovni s rodiči a zákonnými zástupci.