Historie

V roce 2020 jsme si připomněli 115. výročí zahájení vyučování ve stávající budově školy. Školství v naší obci má dlouholetou tradici, bylo vždy na velmi dobré úrovni, mělo štěstí na kvalitní pedagogy. Naši předkové si vážili vzdělanosti, svědčí o tom počty žáků navštěvujících v dávné době školní vyučování. Byli si vědomi, že obecná škola má nezastupitelnou úlohu při prvních krocích vzdělanosti v životě člověka. Pěstuje v něm vztah k mateřskému jazyku, upevňuje v něm návyky pro praktický život, orientuje ho v dění ve světě. 

Škola v Dolní Lhotě prošla mnohými úskalími, jak ve vzdělávání, tak v rekonstrukcích školní budovy ať už vlivem druhé světové války nebo z důvodu již nevyhovujících školních prostor. Přes všechny těžkosti a překážky splnila svá poslání. Tento almanach je tichou vzpomínkou na dobu minulou, poděkováním v této době všem, kteří se podílejí na jejím rozvoji ať už duševním nebo materiálním. Poděkování patří nejen vyučujícím, provozním zaměstnancům školy, ale i rodičům, obecnímu úřadu a občanům, kteří měli nebo mají zájem o dění v současné škole a v neposlední řadě i žákům, kteří šíří věhlas školy svým umem a vědomostmi.

Přejme oslavenkyni – více jak stoleté školní budově, ať vzkvétá a rozvíjí se po všech stránkách a ať má i v budoucnu zanícené a tvořivé pedagogy, úspěšné žáky a vstřícné rodiče.

Mgr. Věra Lasáková, ředitelka školy

 • Stavba původní školní budovy
  (Z obecní kroniky) První školní domek v obci byl dřevěnou chatrčí, později byl předělán na zděnou chaloupku a v ní se učilo. Tato stará, původní škola, měla malou školní světnici, mimo to byla i bytem pro obecního pastýře dobytka. V této místnosti vyučoval podučitel, který docházel třikrát týdně z Velké Polomě. V letech 1 899/1900 se rozmohl počet dětí natolik, že náboženství muselo být vyučováno po skupinách. Proto se okresní hejtmanství v Bílovci vyslovilo výnosem ze 4. června roku 1901 k novostavbě školy a dalo popud představenstvu obce, aby tuto skutečnost vzalo v úvahu. Dne 29.září 1901 se sešel osmičlenný obecní výbor, který jednohlasně schválil stavbu nové školy. Pod protokol z té doby se podepsali pan starosta Josef Dostál, radní František Myslivec, Vincent Klásek, členové Ludvík Šimoš, Antonín Bena, Alois Kňura a Josef Švidrnoch. Ve škole měly být dvě třídy s polodenní výukou.Pro novou školu se hodila Panská zahrada náležející hraběti Vlčkovi, na jejíž části už byla zřízena správcem školy panem Ludvíkem Šimošem školní zahrada. Učitel Šimoš přišel do naší obce z Polanky. Byl překvapen, že místní škola byla lépe vybavena pomůckami než polanecká. Zdejší občané byli rovněž přívětivější a jednali s ním vždy slušně.Konečně byla stavba povolena, a to v roce 1904. Obecní výbor se rozhodl, že stavbu svěří staviteli Morelovi z Mariánských Hor. Ten si přivedl s sebou zedníky i pomocníky z Ostravy. Naši lidé jim říkali „Taliáni“. Měli s sebou ženy i větší děti. V blízkosti stavby si postavili dřevěnou boudu, ve které bydleli všichni pohromadě.

  Kámen na základy vozili zdejší zemědělci z Úbedří, písek z Velké Polomě. Tesařské práce provedl místní tesařský mistr pan Vilém Hrubý se svými pomocníky. Škola byla pokryta kamennou krytinou zvanou šifer. Stavitel Morel slíbil, že stavba bude dokončena 1. září 1905, ale termín byl nakonec o čtrnáct dnů odsunut.

  V den otevřených dveří dne 15. září 1905 nechyběl na svěcení nové školy snad ani jeden občan. Děvčata byla oblečena za družičky, celý obecní výbor i zástupci okolních obcí byli nadšeni pěknou školní budovou. Zástupce okresní školní komise v Bílovci řekl: „ Máte tady školu, která shlíží na vaši vesnici i na celé okolí jako maják. Važte si toho. Z vaší školy ať vycházejí čestní lidé a bez úhonu.“ Po slavnostním zahájení byli všichni účastníci poděleni koláči, které napekly místní ženy.

  Na nové škole byl už zdaleka viditelný nápis „Národní škola“. Tato škola byla opravdu národní, jejími prosluněnými okny se často rozezníval radostný zpěv národních písní, hlavně v letech, kdy na škole působil zanícený vlastenec, nadšený učitel František Melecký. V roce 1915 narukoval na ruskou frontu a zakrátko padl u Sokalu v Polsku.

 • Poválečná léta 1918 – 1938
  Přešla první světová válka. Dne 29. října 1918 vešel pan nadučitel Ludvík Šimoš do třídy a oznámil žákům, že už není Rakouská říše, ale Československá republika.Po válce, v roce 1921 začíná v místní škole svou učitelskou dráhu pan Arnošt Juchelka z Hlubočce. Nadučitel pan Ludvík Šimoš odchází v roce 1924 do důchodu a nadučitelem se stává pan Arnošt Juchelka. Škola se stává radostným místem dětských oslav, jsou pořádány besídky, akademie, školní výlety, dětská ochotnická divadla.Tak je to až do roku 1938, kdy se naše vlast dostává pod Sudety. Německý četník se snaží sestřelit nápis Národní škola svou služební pistolí, ale nedaří se mu to. Svědkem tohoto činu se stává učitel pan Jan Míček. Správcem školy v té době je jmenován nadučitel Karel Skowranek z Hlučínska.
 • Doba protektorátu
  V letech 1939 až 1945 se vyučovalo více hodin němčiny, jinak měli žáci české učebnice. Ruční práce vyučovala paní A. Hurníková z Krásného Pole a náboženství páter Alois Stratil z Velké Polomě. Ve školním roce 1939/1940 byla škola trojtřídní, měla 136 žáků, z toho 61 chlapců. Do školy nastoupila paní učitelka Marie Šajtarová a učitel Ivan Paščenko.Učitelé se střídali ve válečné době dost často, ve školním roce 1940/41 učila ručním pracím Josefa Hoppová z Jistebníku. Pro velkou zimu je vyučování nepravidelné, jsou vyhlášeny uhelné prázdniny. Děti se učí českým i německým dějinám, v tělesné výchově velí učitelé německy, v hudební výchově se učí kromě českých národních i německé písně. Koncem školního roku 1940/41 jsou na čas zrušeny měšťanské školy, žáci se vracejí do školy obecné. Řídící učitel pan Skowranek pracuje ve funkci obecního pokladníka, zástupce starosty, je úředníkem matičního úřadu. Germanizační snahy nebyly na škole příliš patrné. O prázdninách toho roku museli učitelé pomáhat při žních.Ve školním roce 1942/43 má škola 111 žáků, z toho 56 chlapců. Na škole učí stejní učitelé, přibývají hodiny němčiny, takže starší děti se učí němčině sedm hodin týdně.
 • Doba po 2. světové válce
  V posledním roce 2.světové války je ve škole zrušeno vyučování, škola se stává lazaretem. Třídy jsou naplněny slamníky a matracemi položenými na podlaze. Těsně před příchodem fronty jsou ranění vojáci přesunuti někde k Bílovci. Školní budova byla dělostřelbou těžce poškozena. Proto bylo bezprostředně po válce obecní radou rozhodnuto, že jednou z prvních prací v obci bude oprava školní budovy, aby se mohlo co nejdříve započít s vyučováním. Každodenně se scházeli ochotní občané a zanedlouho je školní budova v pořádku.Školní rok 1945/46. Škola je dvojtřídní, řídícím učitelem je pan Antonín Kubica, z Vřesiny přichází na krátkou dobu učitel pan Jaroslav Bajgar. Ručním pracím vyučuje paní Jarmila Válková. Od prosince 1945 do března 1946 přichází do školy místo pana Bajgara správce školy v Čavisově pan Josef Kudělka. Válečné škody na budově školy jsou odhadnuty na 360 tisíc korun.V prosinci 1945 je ustanoveno rodičovské sdružení. V dubnu 1946 odchází pan Kudělka zpět do Čavisova a na jeho místo přichází pan Jan Míček.V květnu 1946 převzalo ministerstvo informací v čele s Václavem Kopeckým kmotrovství nad Dolní Lhotou. Tehdejší ministr se stal čestným občanem Dolní Lhoty.

  V roce 1946 je zřízena i mateřská škola, první učitelkou se stává paní Jiřina Davidová ze Svinova.

  Rok 1946/47: škola má dvě třídy obecné školy, jednu třídu mateřské školy. Do školky přichází paní Jiřina Davidová, ve škole učí řídící učitel A.Kubica, J. Míček, ruční práce Marie Orlíková ze Skřípova. Žáci mají novou čítanku „Doma a ve škole“ s globální metodou. Řídící pan Kubica kupuje dětem z daru sešity a učebnice.Ve školním roce 1947/48 přichází do školy nová učitelka místo pana Míčka, paní Věra Křibková. Část žáků navštěvuje měšťanskou školu ve Velké Polomi, část školu v Krásném Poli. Všechny děti v obci byly prohlédnuty MUDr. Jaromírem Stachem z Velké Polomě. Zdravotní stav byl až na malé výjimky dobrý.

  V roce 1948 zahájilo činnost místní kino v hostinci u pana Dostála. Dětem byly zdarma promítnuty pohádkové filmy. O prázdninách v roce 1946 byl vydlážděn chodník ke vstupu do školy a vyměněno schodiště u hlavních dveří.

  O prázdninách v roce 1949 onemocněl řídící pan Kubica a správou školy byl pověřen učitel z Velké Polomě, pan Josef Kadula. V říjnu byl uspořádán vzpomínkový večer u příležitosti 90. výročí narození Ludvíka Šimoše. Oslavám byla přítomna i manželka bývalého pana řídícího paní Jaroslava Šimošová. Nejvíce se o tuto oslavu zasloužil ředitel ve výslužbě pan Rudolf Novák (pozn. neučil v Dolní Lhotě).

 • Sedmdesátá léta
  V sedmdesátých letech probíhá první přístavba školy, protože původní budova už nevyhovuje potřebám školy. Bylo vybudováno schodiště, učebny, sborovna. Na stavbě pracovali v akci „Z“ místní občané vedle řemeslníků, celá přístavba měla stát 353 tisíc korun, ale skutečné náklady nebyly větší než 211 tisíc díky 3 697 hodinám odpracovaným zdarma. Denně předseda národního výboru pan Ladislav Čerbák vyzýval občany místním rozhlasem k účasti na stavbě. Každá složka národní fronty uzavřela závazek ve výši 300 hodin. Všichni neúnavně pracovali, aby mohla být škola k 1. září 1961 předána do užívání.Dílo se podařilo, školní rok začal v nové přístavbě s pěti ročníky ve čtyřech třídách. V té době vyučovali řídící pan Míček, učitelky Jitřenka Dostálová, Helena Krupová, Libuše Švidrnochová a Eva Mališová. Z Čavisova docházelo do školy několik žáků.V následujícím školním roce chodilo do místní školy 102 žáků. Místo paní Švidrnochové, která odešla na mateřskou dovolenou nastoupila učitelka paní Miroslava Čechová ze Štítiny. Patroni z Vítězného února zapůjčili škole stany, žáci 4. a 5. ročníku strávili školní výlet v krásném údolí pod Pustou Polomí.Rodiče v tomto školním roce vypomohli s oplocením školní zahrady. U dětí 1. a 2.ročníku se vyskytlo ve větší míře onemocnění zápalu plic. Školní lékařka paní Baumannová pravidelně školu navštěvovala.

  Školní rok 1963/64 byl zahájen 1.září za přítomnosti pana Václava Kudely, Gustava Říhy, Jaroslava Závadského a paní Boženy Dědicové. Celkem bylo ve čtyřech třídách v pěti ročnících 91 žáků. V Čavisově byla v tomto roce otevřena jedna třída, proto žáci do Dolní Lhoty nedocházeli. Žáci školy vystupovali na kulturních akcích v obci, zúčastňovali se 1. máje, jehož hlavní oslava se konala ve Velké Polomi.

  O letech 1964 a 1965 není v místní kronice zmínka.

  V roce 1966 ukončila svou činnost patronátní komise pro poškozenou obec ve 2. světové válce v čele s ředitelem panem Ladislavem Demlem. (pozn.: zemřel 24. 3. 1967, na pohřbu se zúčastnili i místní občané).

  1. dubna 1966 byla otevřena celodenní mateřská škola nákladem 9 tisíc korun. Základní školu navštěvovalo 65 žáků ve třech třídách, mateřskou 22 žáků.

  Ve školním roce 1968/69 je úbytek dětí, zavírá se jedna třída. Ve škole vyučují pan ředitel Míček a paní Dáša Klásková. Žáci pracovali ve skleníku, starali se o pařeniště, sbírali léčivé byliny, odpadové suroviny. Celkem je v roce 1968 na škole 48 žáků. Bylo rozhodnuto, že žáci 5. ročníku budou dojíždět od školního roku 1970/71 do školy do Velké Polomě.

  Pan ředitel Jan Míček odchází po čtyřiceti letech působení ve školství v srpnu roku 1970 do zaslouženého důchodu se slovy: „Měl jsem Vás rád.“

 • Osmdesátá léta
  V roce 1971 se stává ředitelkou na místní škole paní Marie Dvořáková. Jako učitelka zde nadále zůstává poslední rok paní Dáša Klásková. Vyučuje se ve dvou třídách, další třída v patře slouží jako tělocvična a místnost v přízemí jako šatna pro žáky.V roce 1972 nastupuje na místo paní Kláskové učitelka paní Jitřenka Exnerová. Škola má celkem 53 žáků ve dvou spojených třídách. O prázdninách byly vyměněny v budově dveře, započalo se se zřízením školní jídelny v přízemí budovy, byl zakoupen nový nábytek do tříd. O rok později byla omítnuta školní budova brizolitem a opravena střecha. V červnu roku 1973 odchází paní Dvořáková do důchodu a na její místo nastupuje paní Marie Klubalová z Krásného Pole. Škola je vybavena elektrickým topením.V roce 1975 byla zrušena škola v Čavisově, žáci přešli do Dolní Lhoty a s nimi i nová vyučující, paní Helena Krupová z Ostravy-Hrabůvky. Škola má celkem čtyři ročníky ve třech třídách.V roce 1977 je škola čtyřtřídní, další učitelkou je paní Jelena Sedláková z Velké Polomě. Za mateřskou dovolenou paní Marie Klubalové v té době zastupuje paní Josefa Macková z Ostravy, ve funkci ředitelky pracuje na přechodnou dobu paní Helena Krupová.

  Ve školním roce 1977/78 je vyučováno na škole 77 žáků ve čtyřech třídách. místo paní Sedlákové nastupuje učitelka Věra Lasáková.

  Od září 1979 zahájila svou činnost školní družina při základní škole, jako vychovatelka zde nastupuje místní rodačka paní Dagmar Schwanová.

 • Devadesátá léta
  V roce 1980 bylo započato s další přístavbou místní školy, kdy byla přistavena další učebna, kabinet, školní jídelna s kuchyňkou, ředitelna a sociální zařízení. Škola začala používat nové místnosti v březnu 1981. Družina získává svou vlastní místnost v přízemí. Dosavadní školnice paní Jarmila Vajdová odchází do důchodu, na její místo nastupuje paní Věra Robenková, druhou uklízečkou je paní Vilma Spišáková. Ta odchází po roce na mateřskou dovolenou a na její místo nastupuje paní Božena Švrlanská.Počet žáků ve škole pomalu stoupá, ve školním roce 1981/82 je jich zapsáno 94.Ve školní družině v té době zastupuje za mateřskou dovolenou důchodkyně paní Božena Štěpánová ze Svinova.Ve školním roce 1985/86 je na škole 110 žáků ve čtyřech třídách, čtyři učitelky, vychovatelka, dvě provozní zaměstnankyně, paní Věra Robenková a paní Naděžda Kňurová, která nahradila paní Boženu Švrlanskou. U školní budovy bylo přistaveno závětří s dvojitým vstupem.

  V roce 1988 byla osázena okrasná zahrada před vstupem do budovy novými keři. Počet žáků školy se pohybuje kolem 108, o dva roky později je ve škole 93 žáků ve čtyřech třídách. Jako uklízečka nastupuje paní Pavla Kňurová na místo paní Naděždy Kňurové.

 • Dvacáté století
  Ve školním roce 1990/91 bylo otevřeno druhé oddělení školní družinya přijata nová vychovatelka, paní Dana Kovalová. Bylo upraveno a zatravněno školní hřiště.O rok později pracuje ve školní družině místo paní Kovalové vychovatelka z Opavy, slečna Vladislava Bohmová.Ve školním roce 1992/93 přichází na místo druhé vychovatelky paní Dana Holaňová z Kyjovic. Jako uklízečka zde pracuje místo paní Kňurové paní Jana Buroňová. Na školním hřišti byla vybudována oddechová zóna s dřevěným altánkem, pískovištěm a průlezkami.Významným rokem byl rok 1995, kdy škola oslavila 90 let ve stávající školní budově. Slavnostního večera, který se konal v Obecním domě v Dolní Lhotě dne 13. května, se zúčastnili pamětníci a hosté, pozváni paní učitelkou Jitřenkou Exnerovou. V kulturním programu vystoupil pěvecký sbor při základní škole pod vedením paní Dagmar Schwanové.

  Ve školním roce 1996/97 se stala po konkurzu ředitelkou školy paní Věra Lasáková .Škola se stává pětitřídní, jako nová učitelka nastupuje paní Danuše Paličková. Ve škole je v té době 102 žáků. Bylo započato s nákupem nábytku do jednotlivých tříd.

 • Dvacáté první století
  V roce 2000 má škola 99 žáků, školnice paní Věra Robenková odchází do důchodu, na její místo nastupuje paní Jana Buroňová. Jako uklízečka přichází paní Irena Součková. Koncem roku 2001 je škola zcela vybavena novým nábytkem, nainstalováno osvětlení kolem přístupového chodníku k hlavnímu vchodu.Rok 2002 se vyznačuje rozsáhlou rekonstrukcí části školní budovy, která byla zahájena 24. června a ukončena 19. srpna téhož roku. Provedla ji opavská firma Šafrán-Stavitel a stála více než 2 miliony korun. Byla vyměněna okna, osvětlení, opraveny podlahy, zdivo. Děti se vrátily po prázdninách do estetického prostředí.Školním rokem 2002/2003 vstupuje škola do právního subjektu. Zřizovatelem je Obecní úřad v Dolní Lhotě. Místo paní Exnerové a Krupové nastupují do školy nové učitelky, paní Marie Tvrzová a paní Kateřina Peřichová. O prázdninách probíhá další rekonstrukce, a to sociálních zařízení v hodnotě 250 tisíc korun.Ve školním roce 2003/2004 nastupuje na místo asistentky pedagoga paní Jiřina Bajgarová. Ve škole je celkem 91 žáků v pěti třídách. V tomto roce proběhl projekt „Učíme se pomáhat sobě navzájem i druhým“ pod vedením neziskové organizace Betlém nenarozeným. Pěvecký sbor při základní škole se zúčastnil v rámci tohoto projektu koncertu Pavla Nováka na Hýlově. Výtěžek sloužil na charitativní účely. 1. června 2004 navštívila školu delegace z Ugandy, žáci předali finanční sbírku v hodnotě 5 000 Kč na pomoc chudým dětem v rozvojové zemi.

 1. Ludvík Šimoš, slezský Slovan……..„ A přece se za těch smutných poměrů našli mezi českým obyvatelstvem jednotlivci – byli to hlavně knězi a učitelé – kteří znajíce slavnou minulost českého národa chopili se práce pro kulturní povznesení svého lidu, na dobývání práv pro tento svůj odstrkovaný lid. Těmto odvážlivcům se zde říkalo Slovani. Mezi ně patří také učitel Ludvík Šimoš, a to na místo nikoli poslední“.Rechter Ludvík Šimoš kromě vzorné práce ve škole (zprvu jednotřídní, od roku 1905 dvojtřídní) a kromě rozvážného řízení učitelských jednot, které se jeho přičiněním zakládaly, měl na starosti ještě mnoho jiných věcí:a) ve svém působišti Malé Lhotě pozdější Dolní Lhotě) obecní ísařství – účast v různých deputacích, stavba silnic, stavba školy, stavba železnice, aj.b) záležitosti hospodářské: vlastní hospodarka, hospodářský spolek v místě, okresní hospodářské spolky, přednášky, subvence, objednávky, Občanská záložna ve Velké Polomi, Všeobecný potravní spolek pro elkou Polom a okolí

  c) hasičství: místní hasičský sbor, Zemská hasičská jednota (také pro olské sbory)

  d) ochotnická divadla, národní slavnosti, které řídil (i hrál)

  e) dopisoval do novin, posílal příspěvky do různých časopisů i spisovatelům. Své články a příspěvky jezdil si v posledních letech svého života – i když měl již levou ruku ochrnutou – vypisovat z muzejního archivu Opavě

  f) radil a pomáhal soukromým osobám o důležitých politických plánech, polupracoval s vůdci českého lidu slezského v otázkách národního ovznesení

  g) ještě našel čas k četbě, ku pěstování květin a stromků, k besedám s přáteli v hostinci či kavárně, k hledání hub, k výletům do vlasti i do iziny

  Důležitým svědectvím o významu té které osobnosti pro národ je též korespondence.

  Když jsem probíral dopisy, které ředitel Šimoš dostával, a které po něm zůstaly, žasnul jsem, jak byl široký obor jeho činností, jak mohl všechnu práci unésti a jak vše tak důkladně a obezřetně prováděl sám- nehlučně a nezištně- ku prospěchu českého lidu ve Slezsku a tím svého národa. Silný, vzdělaný, neohrožený duch. Uplatnil vynikající schopnosti své se zdarem v době, kdy větev česká ve Slezsku usychala, hynula v germanizačním náporu německých veličin a rakouských úřadů.

  Kdo z mladé generace na Slezsku ví o tomto obětavém národním hrdinovi, který se narodil jako synek prostého zedníka v hoferství v Mokrých Lazcích roku 1859 a zemřel jako ředitel školy v Dolní Lhotě roku 1937.

  Ze vzpomínek R. Nováka

  • Ludvík Šimoš: Úleva v návštěvě školyPodle jakési školní novely z roku 1890 povoleny žákům vyšších ročníků úlevy v návštěvě školy v době letní, a to tím způsobem, že dítky měly choditi do školy jenom jeden nebo dva dni v týdnu. Úlevy té se chytil zdejší obecní výbor plnou parou. Mne, správce školy, člena výboru i místní školní rady ani do schůze nepozvali a tam se usnesli na úlevě, že starší dítka budou choditi do školy přes léto a na podzim pouze dvakrát v týdnu. Já o tom nic nevěděl a zhrozil se, když jsem přišel jak obvykle v pondělí ráno do třídy a nalezl ji poloprázdnou. „Nu, kde jsou ostatní?“ Odpověděno mi, že mají úlevu.Tu jsem teprve chodil po výborech, až jsem se dověděl trpkou pravdu. Marně jsem poukazoval na to, že dítky naše mají pouze polodenní vyučování a tedy dosti času na polní práce, a že v pilný čas já mám též ohled a každému dovolím beztrestně zůstat doma, jenom když se předem řádně omluví.Já jsem si tou úlevou jenom zdraví zkazil. Já, jenž tak pečoval o řádnou návštěvu a dobrou pověst školy, musel býti svědkem, že jednoho dne v září byla z děvčat v druhém oddělení vyšší skupiny přítomna pouze dvě, a to obě přespolní, kdežto z dědiny ani jedna.Bohudík, že úleva tato netrvala na naší škole příliš dlouho, jen asi dvě léta. Pak zase z nenáhla zanikla.
  • Ludvík Šimoš: Zkazky dolnolhotské (na základě prací žákovských podává Ludvík Šimoš)
   • I. Benův mlýn1. Když ještě žil staříček nynějšího pana Beny, ten uměl čarovat a přihodilo se mu toto: Jednou přišli do mlýna loupežníci a poručili si jísta pít. Pan Bena jim dal, co chtěli. Když pojedli, chtěli peníze. Pan ena jim přinesl slaminku peněz, ale jak odešli, pravil: „ Však já jim osvítím“. Odklínoval mlýnské kolo a pustil je za nimi. Kolo jelo, a když přijelo k loupežníkům, všechny je rozmačkalo. Potom se vrátilo a mělo na každé lopatě peníze.2. Kdysi každou noc panu Benovi kdosi kradl ze mlýnice obilí. A tak jednou Pan Bena šel na hlídku. Když se stmívalo, uslyšel jakýsi šustot. Za chvíli se otevřely dveře do mlýnice a do ní vešel zloděj. Nabral i měch obilí a šel domů. Když byl ve vrátkách, Bena vypadl na něho zakřikl: „Stůj!“ Zloděj se zastavil a nemohl se už ani hnout. Prosil potom pana mlynáře aby ho pustil. Ale ten šel do světnice a pustil ho teprveráno. Zlodějbyl od pytle celý hrbatý. Jan Fojtík3. Tatínek pana Beny uměli čarovat a již předem vše věděli. Jednou večeřeli a už cítili, co se stane. Proto vzali klobouk a dali jej doprostřed stolu. Svoji ženě kázali, aby šla k peci. Tu za chvíli břink a oknem vletěla kulka a spadla do klobouka. Pan Bena tu kulku zali, plivli na ni a nabili ji do svoji flinty. Vystřelili tou dírkou v okně, kterou přiletěla. A ta kulka zastřelila v Hrabství u Bílovce myslivce s kterým byli pohněváni. Josef Mučka
   • II. O vodníkovi1. Praděd pana Beny měl mlýn a k němu chodíval vodník. Jednou před večerempřišli k nim nocleháři, kteří měli opici a medvěda. Protože yli unaveni, usedli si na zem na slámu. Opice dychtivá tepla si vlezla na pec, medvěd zalezl pod postel. Vše bylo pohříženo v nejhlubším pánku, jen opice a medvěd bděli. Tu znenadání přicapkal do světnice vodník. Přinesl ryby, že si je upeče. Opice i medvěd vyjeveně hleděli, co se bude dít.Vodník vzal pekáč, dal na ně ryby a postavil je na plotnu aby se mu upekly. Opice pocítila vůni ryb a chtěla si na nich také pchutnati. Když vodník bral s plotny upečené ryby, opice seskočila a jala se vodníka olupovati. Vodník nechtěl dát svého a bránil e opici zuby nehty. Ale odvážná opice vodníka převalila a důkladně eškrábala. Kromě toho udřímaný medvěd přišel jí ku pomoci. Vodník zamířil ke dveřím, odkud hbitě vyskočil a utíkal do své skrýše. Medvěd opice si na rybách výborně pochutnali. Na druhý den přišelvodník ke dveřím a volal: „Benaři, máte ještě ty kotary?“ Paní mlynářka jej uslyšela a řekla: „Ó máme, máme a ještě víc než včera, neboťmají mladé“. Když to vodník uslyšel, vzal nohy na ramena a utíkal odtud. Od toho času se vodník ve mlýně neukázal.Antonín Pála
   • III. Čarodějnice na Boží TěloStarý Dragoun z Dolní Lhoty, chalupník, nechtěl věřit, že na Boží Tělo sou v kostele čarodějnice. Lidé mu povídali, aby se šel přesvědčit. Tedy naden Božího Těla šel do kostela, a když ty čarodějnice uviděl, posmíval s jim. Čarodějnice ho uviděly a po kostele utíkaly za ním. Chalupník háněl co mohl a ony ho nemohly chytit. Ale u svých vrátek padl. Čarodějnice se pustily do něho a namlátily mu, až měl dost.Od toho času již věřil, že na Boží Tělo bývají čarodějnice v kostele.Theodor Zdražila
   • IV. Pes v Bartoňcových důlkáchMaminka, když byli malí, chodili se stařenkou a jinými děvčaty na panské do Velké Polomě. Jednou šly domů o jedenácté hodině večer. Měsíček ěkně svítil. Když přišly do Bartoňcových důlků, uviděly psa velkého ako tele. Ležel u příkopu, nohy přední nataženy a jazyk vyplazený. Dýchal, že ho bylo slyšet široko daleko. Šly dále, ale pes za nimi. I utíkaly zpátky k Polomi. Ale stařenka potom pravili: „ Pojďme, nebudeme sebát“. I šly. Když se vrátily na ta místa, kde viděly toho psa, zase se jim ukázal. Vrátily se na kus cesty a šly oklikou kolem lesa Kotrská domů.Polda Švidrnochová
   • V. Zlý duch u KadulyV rybníku u Kaduly bydlel za starých časů zlý duch. Když jednou jelvelebný pán z Velké Polomě k nemocnému do Lhoty, zlý duch zastavilkoně, že nemohli dále. Velebný pán začal ho zaříkávat. Čert nejprve prosil, aby ho zaříkali do Kadlubka, u studénky, že se bude dívat na panenky, které se tam shlížejí. Ale velebný pán ho zaříkal na pusté hory. Čerttak řval, že ministrant utekl ke Kadulům do chlévka. Od té doby tamčerta není. Jan Oršulík
   • VI. Pověst o ŠkrbenskémVe Velké Polomi byl zlý panský adjunkt Škrbenský. Jednou šly dvě dětiza vozem a sbíraly klásky, které padaly z vozu. Za to je dal zavřít dosklepení pod zámkem, kde jim velké myši za živa nohy okousaly. Tenpán brzo umřel. Jednou šli neboštík Robenek kolem lesa Kotrské a vidě-li, jak dva čerti vozí toho pána na ohnivém kočáře a volají: „Hybaj, Škrbenský, hybaj“. Od té doby se báli jíti v noci kolem toho místa.Bedřich Švidrnoch

 2. Ze vzpomínek řídícího učitele Antonína KubicyNový, radostný školní rok 1945/46 začal opět normálně v osvobozené republice dne 3.září 1945.Škola byla jen dvojtřídní, neboť všechny nadanější děti šly do měšťanské školy do Velké Polomě. Celkem bylo 61 dětí, z toho 26 chlapců a 35 děvčat.V první třídě vyučoval Antonín Kubica, řídící učitel, a ve druhé třídě v měsíci září kandidát na učitele Jaroslav Bajgar z Vřesiny. Učitelem náboženství byl Al. Stratil z farnosti Velká Polom. Učitelek ručních prací nebylo, proto se ručním pracem nevyučovalo, až od ledna 1946, kdy na zdejší školu přišla učitelka Jarmila Válková z Přílep u Holešova. Bylo vyučováno už všem předmětům kromě vaření, ježto škola postrádala školní kuchyň.O prázdninách 1945 chodil do kurzu ruštiny A. Kubica a od září 1945 vyučoval ve 4. a 5. ročníku ruskému jazyku. Ve 4. ročníku jedné a v pátém dvěma hodinám týdně. V rozvrhu hodin byla ještě jedna novinka – hodina pro poslech školského rozhlasu.

  Od října do listopadu 1945 vyučoval na zdejší škole pan Jan Míček, který se vrátil z vojenské služby v Opavě a od prosince do konce března 1946 nastupuje místo Jana Míčka učitel Josef Kudělka, správce školy v Čavisově. Od dubna 1946 nastala na zdejší škole opět výměna. Josef Kudělka jde zpět do Čavisova a Jan Míček zase do Dolní Lhoty.

  Obec Dolní Lhota i škola byly válečnými událostmi poškozeny ze šedesáti procent. Této poškozené obce se ujalo Ministerstvo informací v Praze, aby alespoň částečně vypomohlo zacelit rány způsobené válkou.

  4. května 1946 převzalo ministerstvo v čele s Václavem Kopeckým kmotrovství nad obcí. Přijeli zástupci patronátní komise, paní Nina Bonhardová, sestřenice lhotského poslance Bohuše Urbánka, pan Luděk Kubeš a další. Milým hostům byl podán chléb se solí a za děti je přivítal básní žák Dalibor Švidrnoch. Pak se průvod odebral do sálu paní Holáňové. Tam milé hosty přivítal pan Jan Míček a Václav Fojtík. Obec dostala dar 60 tisíc korun, z toho 30 tisíc bylo věnováno na podlahy ve škole. O prázdninách byly položeny parkety i v novém kabinetě, který stál 18 525 korun. Zásluhou křesničků byla 1. září 1946 otevřena mateřská škola, do které bylo zapsáno 33 dětí.

  Kmotři z Prahy zaslali našim dětem spoustu hraček, pohádkových knížek, oděv, prádlo i potraviny. Děti jsou prohlíženy lékařem, jsou zavedeny zdravotní karty. Jsou vyšetřeny Monradovou zkouškou proti TBC. Nemocné jsou posílány na léčení do lázní.

  Válečné škody na zdejší škole a na inventáři dosahují částky 360 tisíc korun. 27. října 1946 bylo na národní směně upravováno letní hřiště. V prosinci bylo ustaveno Rodičovské sdružení při obecné škole v Dolní Lhotě. Od 25. února 1947 mohou poslouchat děti školský rozhlas. Škola zakoupila čtyřlampový radiopřijímač za 4 870 korun z darů na školní pomůcky. Na žádost řídícího učitele byl zakoupen klavír značky Wenhel a dva šicí stroje zn. Singer. Jeden šicí stroj byl zapůjčen měšťanské škole ve Velké Polomi.


 3. Ze vzpomínek paní Libuše Švidrnochové (Pavlů)Ve školním roce 1956/57 jsem nastoupila jako učitelka v Dolní Lhotě spolu s Marií Odehnalovou. Obě jsme byly absolventkami Pedagogické školy v Brně a do Dolní Lhoty jsme byly přiděleny umístěnkovým řízením Ministerstva školství. Paní Odehnalová byla z ochozu u Tišnova, já z Kunštátu na Moravě.V té době zde byla ředitelkou paní Věra Křibková a možná nastoupil i pan Míček. V mateřské škole učila paní Vlasta Čechová z Pusté Polomi. Já jsem zde učila až do roku 1963.Pan Míček se stal po odchodu paní Křibkové ředitelem školy.Od roku 1956 do roku 1962 zde učila také paní Věra Mučková z Velké Polomě, paní Helena Krupová z Ostravy-Hrabůvky a paní Eva Mališová z Ostravy-Poruby. Školnicí byla paní Františka Švidrnochová, později paní Anna Byrtusová. Školní jídelna zde nebyla, jezdily jsme do jídelny v Krásném Poli, která byla zřízena v dřevěné budově hned u tramvajové zastávky.Během té doby se také stavělo sociální zařízení v mezipatře.

 4. Významná osobnost – Profesor František Myslivec (z pamětí Ludvíka Šimoše)
  Za svého dlouholetého působení v úřadě učitelském v Malé Lhotě – nyní v Dolní Lhotě – vyučil a vychoval jsem sta žáků a žaček. Nejhodnějším ze žáků mých byl František Myslivec. Nastoupil do školy 9.9.1878 byv přijat předčasně, jelikož neměl ještě plných šest let, ale jinak byl tělesně nad svůj věk vyvinut a zdráv.František byl velmi hodný v každém směru, takže byl prvým mezi nováčky a zůstal prvým žákem vůbec, pokud chodil do jedné třídy v Malé Lhotě, již navštěvovalo tehdáž pouze 90 dětí.Počátkem školního roku 1884 odebral se na studie na české gymnázium do Opavy. Prázdnin užili j sme spolu k cestování po vlasti i okolí. Student náš byl na těchto cestách velmi zvědav a chtěl býti o všem důkladně poučen v každém ohledu.Když byl náš student ve vyšších třídách, zajeli jsme se podívat do matičky Prahy na výstavu, protože tehdáž studující měli snížené jízdné. Byli jsme tam celý týden a seznámil jsem Františka s krásami a pamětihodnostmi jejími, pokud to časově bylo možno.

  Na cestách těch hleděl jsem pořád utužiti jej a vzbuditi v něm vřelou lásku k národu českému a k lidu vůbec a vybízel jej, aby pracoval horlivě na národa roli dědičné.

  Roku 1892 podrobil se náš student maturitě na opavském gymnáziu s dobrým prospěchem a odebral se potom na vroucí přání rodičů na teologickou fakultu do Olomouce, kdež vládly tehdáž poměry bohoslovcům nepříliš příznivé. I přes tyto nesnáze hleděl mezi nimi buditi vědomí národní a lásku k buditelům našeho lidu.

  Po vysvěcení knězem byl František ustanoven kooperátorem ve Vizovicích na Moravě.

  František Myslivec celý život zasvětil lidu a národu svému a jest povinností všech věrných Slezanů, aby si ve výročí jeho úmrtí na činnost jeho vzpomněli a vzácného příkladu jeho dle možnosti a sil svých následovali. (Svobodná Republika, 1935, Ludvík Šimoš)


 5. Významnější opravy školy v průběhu 100 let
  15. září 1905 – předána nová školní budova do užíváníléto
  1945 – oprava školy po bombardování1961 – první přístavba
  1972 – oprava střechy, výměna dveří

  1973 – instalace elektrického topení
  1980 – druhá přístavba
  1986 – vybudování závětří u hlavního vstupu
  2002 – rozsáhlá rekonstrukce
  2003 – rekonstrukce sociálních zařízení


 6. Déle působící učitelé na místní škole
  Marie Šajtarová, Jitřenka Exnerová (roz.Dostálová), Eva Mališová, Libuše Švidrnochová, Helena Krupová, Dáša Klásková.

 7. Přehled ředitelů v období let 1905 – 2020
  1905 – 1924 Ludvík Šimoš
  1924 – 1938 Arnošt Juchelka
  1938 – 1945 Karel Skowranek
  1945 – 1950 Antonín Kubica
  1950 – 1951 Josef Kadula (zatupuje za nemocného řídícího Kubicu)
  1951 – 1960 Věra Křibková
  1960 – 1970 Jan Míček
  1970 – 1973 Marie Dvořáková
  1973 – 1976 Marie Klubalová
  1977 – 1978 Helena Krupová (zastupuje za mateřskou dovolenou )
  1978 – 1996 Marie Klubalová
  1996 – 2021 Věra Lasáková 

     2021 – doposud Lenka Martinková

Čtyřlístek – Dětský pěvecký sbor (DPS) – zdokumentované úspěchy najdete v sekci Fotogalerie
Čtyřlístek pracuje na ZŠ v Dolní Lhotě od roku 1980 pod vedením paní Dagmar Schwanové a za klavírního doprovodu paní Dany Holaňové(obě jsou vychovatelky ve školní družině).Sbor se každoročně zúčastňuje pěveckých soutěží v okrese i regionu a vždy se umístí ve zlatém nebo stříbrném pásmu.Zatím největším úspěchem našeho sboru byly dvě stříbrné a tři bronzové medaile na mezinárodní soutěži v Olomouci pod názvem Svátky písní.Přehled ocenění DPS :

1995 Diplom za účast v soutěži DPS v Opavě
1996 Diplom za zlaté pásmo DPS v Opavě
1996 Diplom za umístění ve zlatém pásmu DPS v regionálním kole v Opavě
1997 Bronzové pásmo v kategorii dětských sborů do 12-ti let na mezinárodní soutěži v Olomouci Mundi cantat
1999 Bronzová medaile v soutěži Mundi cantat v Olomouci v mezinárodní soutěži DPS
1999 Diplom za účast na přehlídce DPS v Opavě
2000 Diplom za 2.místo v přehlídce DPS v Opavě
2001 Diplom za stříbrné pásmo v přehlídce DPS v Opavě
2002 Stříbrné pásmo v mezinárodní soutěži Mundi cantat v Olomouci
2004 Stříbrné pásmo v krajském kole DPS v Orlové
2004 Stříbrné pásmo v kategorii lidová píseň do 18-ti leta bronzové pásmo za sborový zpěv na mezinárodní soutěži Mundi cantat v Olomouci

Sbor pořádá jarní a vánoční koncerty pro veřejnost, v roce 2004 vystupoval společně se zpěvákem Pavlem Novákem na benefičním koncertu v lázních Klimkovice. V rámci mimoškolní činnosti vystupuje s kulturním programem na vítání občánků v obecním domě, zajišťuje kulturní vystoupení na veřejných akcích pro občany v Čavisově.

Sbor navštěvuje každoročně průměrně 35 dětí 1.-5. ročníku ZŠ v Dolní Lhotě a pravidelně zkouší každé pondělí v odpolední činnosti školní družiny.

Činnost pěveckého sboru je velmi podporována ředitelstvím naší školy i všemi vyučujícími.

Účast v pěveckých soutěžích je nákladná. Účastnické poplatky se pohybují v řádech tisíců, rovněž doprava a občerstvení nejsou levnou záležitostí. Na tuto záslužnou činnost přispívá jednak rodičovské sdružení z výtěžku plesů, jednak Obecní úřad v Dolní Lhotě. Nezanedbatelná je i pomoc ochotných rodičů. Sborové oblečení sponzorsky ušila v roce 1997 maminka Hanky Vávrové z Čavisova a v roce 2004 přispěli někteří rodiče menším finančním obnosem na nové oblečení.

Dagmar Schwanová


 1. Nahlédnutí do dětských prací
  • JablkoJablíčko jako lidské srdíčko!
   Červy nemám vůbec rádo,
   Zato lidi ano.
   Třebaže mě sní,
   ale pak ohryzek můj zasadí.Z něho vyroste strom,
   Víte jaký? Jabloň!
   Na něm vznikne jablíčko,
   jako lidské srdíčko.Eliška, 9 let
  • KamarádNebavím se s klukama, protože jsou blbí a vykřikují v hodině a mlátí a otravují holky. Bavím se jen s holkama, protože jsou hodné a milosrdné. Neustále mi pomáhají. Mám je ráda, protože jsou pilné a berou mě do party.
  • Kdybych měla miliónKdybych měla milión, koupila bych mamce ledničku s mrazákem. Taťkovi bych koupila televizi, věž a video. Sestře bych koupila nové kolo. Babičce bych nechala vybudovat jezírko s vodopádem a zlatými rybičkami. Dědovi bych koupila stereo. Do zvířat bych investovala tři tisíce korun. A sobě bych koupila sladkosti, mobil a počítač. Jeli bychom na dovolenou. Učitelce bych koupila malovátka a celé třídě bazén na školní zahradu. Štěpánka, 9 let
  • Červený světŠla jsem k večeru po cestičce a na nebi jsem viděla červánky. Měla jsem na sobě červené tričko a červenou rtěnkou namalované rty. Na cestě jsem uviděla ležet mašli a jak z moře vylézá rak. Kolem mě šla žena, která měla na sobě červené šaty a v ruce nesla růži a tulipán. Nehty měla natřeny červeným lakem. Šla jsem dál a uviděla jsem zahrádku, kde rostly jahody, mrkve a taky jsem viděla krásně červený šípek. Přišla jsem domů a šla jsem spát.
  • Těšíme se na tělocvičnuTělocvična by měla být velká a prostorná. Měla by mít hodně šaten a sprchy. Měly by se tam hrát sporty, jako házená, fotbal, basketbal, volejbal , nohejbal a tenis. Mohl by tam být i bazén se skokánky, sauna a WC. Také pingpongové stoly a stoly na šachy. Tělocvična by měla být plně vybavena žíněnkami, trampolínou, švédskou bednou, apod. Měla by být zvenku vybarvená na fialovo a střechu zelenou, vevnitř stěny modrožluté. A hlavně by měla mít velkou tribunu. Měla by mít strop do oblouku. Říjen 2004 Renáta, 9 let

 2. Škola a současnost
  Když vstoupíte do současné školní budovy, neřekli byste, že prošla stoletím. Po starých časech zde zbyly jen nepatrné částečky – původní zdivo u vchodu do sklepa a pamětní deska prvního řídícího, pana Ludvíka Šimoše, která vzhlíží na přicházející děti u vchodu školy. Jakoby po celá desetiletí kontrolovala dění na chodbách a ve třídách…..Co by asi řekl pan řídící na dnešní mladou generaci vyučující se moderním metodám pěkně v teple elektrického topení, pracující už téměř od prvního ročníku na počítačích v nově zřízené počítačové učebně, poslouchajících v družině pohádky a filmy? Doba se opravdu změnila k nepoznání, i styl práce s dětmi.Kdysi pan řídící Šimoš choval domácí zvířectvo, pěstoval na školní zahradě zeleninu, rouboval stromky s vydatnou pomocí svých svěřenců. Je škoda, že tato pěkná záliba nevydržela do dnešních dnů. Zato by možná děti z doby před padesáti lety záviděly těm dnešním, že se podívají s rodiči do světa, zajedou se zrekreovat na školní ozdravný pobyt na hory nebo že se učí projektovému vyučování.V rámci jednoho zajímavého projektu se děti seznámily s dětmi z africké Ugandy.Poprvé si mnozí sáhli na černé ruce afrického kamaráda, který se procházel třídami a chodbami místní školy a s otevřenými ústy si prohlížel vybavení školy, ať už v jídelně, třídách nebo v počítačové učebně. Určitě by pan řídící pochválil děti za to, že našetřily vlastnoručně vymalovanými pohlednicemi a jejich prodejem v rodinách svých blízkých pět tisíc korun pro děti z Ugandy, aby se měly alespoň trošku lépe než doposud. Rovněž by určitě ocenil vystoupení pěveckého sboru Čtyřlístek na koncertě Pavla Nováka v klimkovických lázních a přispěním vydělaných peněz na rekonstrukci domova pro opuštěné maminky s dětmi.

  Také by dětem záviděl, že mohou cvičit od ledna v nové krásné tělocvičně, na kterou všichni občané čekali mnoho desítek let. Vždyť tělesná zdatnost je na prvním místě – ve zdravém těle zdravý duch!


 3. A co dodat nakonec?
  Jsme rádi, že máme zdravé děti, a že jich máme dostatek.Jsme rádi, že máme vstřícné rodiče.Jsme rádi, že obecní úřad se stará o naše pohodlí a pěkné prostředí.Jsme rádi, že místní občané mají zájem o dění ve škole.

  Jsme rádi, že jim na oplátku můžeme pomoci, jak umíme.


 4. Pamětní listy 1994
  Pamětní list za účast ve III.ročníku Písní svátku dětí vydaný Pěveckým sdružením moravských učitelů v Opavě2004 Pamětní list Msgre františka Lobkovicze u příležitosti návštěvy místní školy2004 Pamětní list u příležitosti návštěvy dětí z Ugandy dne 1.června 2004vydaný národní kanceláří Papežského misijního díla dětí v České republice

 5. Seznamy žáků 1.tříd
  1945-46

  1.třídaJosef Aleš Dedek,Milan Klásek, Stanislav Peřich, Jiří Tichý, Božena Drozdková, Věra Fojtíková, Anna Klásková, Marie Klásková, Mari Kubicová, Anna Slavíková, Vlasta Tichá, Věra Černá, Zdeněk Kudela, Miloslav Fiala, Zdeněk Buroň1946-47Josef Fiala, Bohuslav Kubeša, Josef Martiník, Vlastimil Martiník, Josef Pála, Josef Švidrnoch, Štěpán Tešnar, Ivan Zdražila, Božena Černá, Danuška Hrbáčová, Eliška Lasáková, Libuše Lasáková, Hedvika Mrázková, Jiřina Pálová, Květuše Pálová, Oldřiška Studenská,Leonora Lelitová

  1947-48
  Zdeněk Černý, Stanislav Dedek, Jiří Klásek, Pavel Klásek, Jitřenka Dostálová, Anežka Drozdková, Věra Jaskulová, Drahoslava Klásková, Marie Kňurová, Vlasta Nováková, Ludmila Pálová, Drahomíra Slavíková, Marta Zapletalová, Jarmila Zindlerová

  1948-49
  Ladislav Fiala, Lumír Honajzer, Ladislav Klásek, Václav Klásek, František Krejčí, Antonín Lasák, Lumír Míček, Marie Hrbáčová, Marie Kňurová, Ludmila Krayzlová, Miloslava Rýdlová

  1949-50
  Stanislav Hrubý, Jiří Klásek, Ladislav Klásek, Vlastimil Kučera, Stanislav Kudela, Štěpán Tichý, Zdeněk Tichý, Zdeňka Bělešová, Bohuška Dostálová, Eva Jaskulová, Jana Kňurová, Jana Kudelová, Věra Kudelová, Zdeňka Martiníková, Věra Reznerová, Jarmila Švidrnochová

  1950-51
  Lumír Černý, Milan Černý, Radim Černý, Oldřich Klásek, Leopold Krayzel, Jaromír Tomeček, Jarmila Honajzrová, Věra Honajzrová, Anna Chamrádová, Ivanka Krejčí, Bohumila Kudelová, Věra Pálová, Miroslava Zdražilová, Pavla Holubová

  1951-52
  Ladislav Běleš, Jiří Bilík, Václav Fojtík,Jan Kozelský, Jiří Kučera, Karel Lasák, Lumír Peřich, Jana Bláhová, Mirka Čerbáková, Zdeňka Chamrádová, Eva Kubešová, Olga Lasáková, Anna Výtisková,

  1952-53
  Edvard Benedikt,Ivan Byrtus, Leo Černý, Antonín Dedek, Jiří Kňura, Václav Krmelín, Bohumil Pála, Karel Rezner, Jiří Rýdl, Josef Zdražila, Milada Bouchalová, Jiřina Černá, Anna Klásková, Věra Kňurová, Darie Lindovská,Anna Martiníková, Marie Tichá, Nataša Uličná, Alena Zapletalová, Alenka Tešnarová

  1953-54
  Josef Černý, Petr Kňura,Josef Malík, Jiří Mecnarovský, Ivan Švidrnoch, Václav Tyrala, Zdeňka Bilíková, Libuše Chuchrová, Jarmila Honajzrová, Hana Švidrnochová, Milena Švidrnochová, Ladislav David,

  1954-55
  Jaromír Bolek, Vladimír Černý, Petr Klásek, Štěpán Klásek, Jaromír Kudela, Miloš Novák, Vítězslav Hladík, Jiří Papež, Jaromír Kudela, Jarmila Bajgarová, Věra Bouchalová, Věra Dostálová, Karla Hrbáčová, Věra Klásková, Marie Klásková, Jarmila Kotalová, Marie Kozelská, Anna Kubešová, Blažena Kudelová, Anna Martiníková, Alice Pálová, Jindřiška Pálová, Alena Palizová, Miluše Rychlá, Alena Tvarůžková, Danuše Vajdová,Magda Jaskulová

  1955-56
  Aleš Bartoš, Josef Černý, Jiří David, Josef Hrubý, Vladimír Chamrád, Josef Klásek, Lumír Kňura, Radomír Měch, Tomáš Švidrnoch,Miroslav Tešnar, Danuše Bouchalová, Miluše Fialová, Marcela Hrubá, Marcela Hrubá, Daniela Chuchrová, Helena Klásková, Daniela Klásková, Jarmila Lindovská, Marie Malíková, Jarmila Švidrnochová, Lenka Švidrnochová, Zdeňka Švidrnochová, Jarmila Tichá, Zdeňka Zdražilová, Josef Lasák, Rudolf Slavík

  1956-57
  František Byrtus, Jiří Klásek, Vladimír Klásek, Pavel Kopec, Vladimír Krejčí, Václav Martiník, Jan Míček, Jiří Oršulík, Jan Pála, Jaroslav Závadský, Božena Dědicová, Miluše Fialová, Stanislava Krayzlová, Jindřiška Michálková, Miloslava Pekařová, Jaroslava Zapletalová, Josef Šantavý

  1957-58
  Václav Hrubý, Milan Juchelka, Břetislav Klásek, Jaromír Klásek, Milan Kolovrat, Jaromír Pacan, Jiří Paliza, Antonín Švidrnoch, Vladimír Švidrnoch, Břetislav Tichý, Josef Tomeček, Petr Vytisk,Marie Dědicová, Anna Hadrychová, Bohumila Luzarová, Jiřina Škorpíková, Vlasta Švidrnochová, Miluše Vajdová

  1958-59
  Jiří Kaluža, Miroslav Klásek, Antonín Kňura, Tomáš Kopec, František Lasák, Zdeněk Malec, Jaroslav Spišák, Amil Švidrnoch, Amis Švidrnoch,Radomír Tichý, Jaromír Tvarůžka, Aleš Tyrala, Vlasta Holušová, Lydie Holušová, Věra Klásková, Helena Miková, Jarmila Nováková, Dagmar Školová, Alena Škorpíková, Jarmila Švidrnochová, Milena Zdražilová, Růžena Zdražilová, Jaromíra Klásková, Vladimír Grygar, Milan Bálik, František Štefek,Jan Valenta,

  1959-60
  Kamil Byrtus, Jiří Černý, Jaroslav Dostál, Jaromír Klásek, Lumír Klásek,Jaroslav Luzar, Stanislav Moravec, Pavel Muras, Libor Pekař, Bronislav Sobas, Oldřich Svoboda, Ladislav Švidrnoch, Magda Bartošová, Anna Davidová, Božena Hořínková, Pavla Hrubá, Jiřina Klásková, Jarmila Kotalová, Marie Nováková, Libuše Rychlá, Magda Rychlá, Daniela Tešnarová, Miroslava Tichá, Marie Vojtíšková

  1960-61
  Pavel Čerbák, Ladislav Dědic, Dalibor Dostál, Miroslav Foltýn, Lumír Holuša, Petr Hudeček, Antonín Kozelka, Ludvík Kozelský, Jromír Kozelský, Miroslav Miko, Ivo Moravec, Zdeněk Novák, Petr Svoboda, Jan Švidrnoch, Petr Tvaružka, Vladimír Zdražila, Růžena Dvořáková, Marie Juchelková, Ludmila Měchová, Marie Škorpíková, Alaena Švidrnochová, Dagmar Tichá, Irena Mocová, Josef Hrubý, Jiří Kučera, Marie Böhmová, Libuše Martiníková,

  1961-62
  Štěpán Čížek, Karel Hadrych, Bohumil Klásek, Kamil Hudeček, Josef Klásek, S. Kupka, Milan Malec, Jaroslav Výtisk, Alena Dostálová, Miloslava Klásková, Magda Michálková, Dagmar Říhová, Hana Oršulíková, Danuše Švidrnochová, Marie Škorpíková, Alena Zajícová, Zdeňka Zavádská, Marie Grygarová, Jiří Šipula

  1962-63
  Lumír Bajgar, Jiří Dostál, Václav Holuša, Antonín Holuša, Petr Novák, Josef Slavík, Jan Sněhota, Miroslav Tichý, Věra Kupková, Eva Slezáková, Naďa Sobasová, Zděňka Škorpíková, Marcela Pálová, Miluše Tichá, Miroslava Tichá, Věra Lotečková, Dagmar Tůmová, Markéta Tvarůžková

  1963-64
  Jiří Foltýn, Petr Hrubý, Václav Novák, Rudolf Tvarůžka, Jaromír Zachoval, Radim Zdražila, Miroslava Dědicová, Hana Mučková, Jana Pálová, Alena Říhová, Alena Měchová, Marie Měchová, Drahuše Miková, Helena Valdrová, Alena Zdražilová,Marie Zmijová, Dalibor Planka

  1964-65
  Milan Bajgar, Pavel Kaluaža, Jiří Kozelský, Pavel Kaluža, František Kozelka, Josef Novák, Jiří Pekař, Jaromír Rychlý, Jiří Švidrnoch, Naďa Hrubá, Ludmila Chamrádová,Naďa Klásková, Marie Kenerešová, Danuše Škorpíková, Pavel Svoboda

  1965-66
  Petr Buroň , Miroslav Kňura, Jiří Kolovrat, Aleš Kupka, Karel Papež, Jan Tůma, Miroslav Valder, Jiří Zamazal, Alena Hořínková, Eva Švidrnochová, Hana Tichá

  1966-67
  Alena Fialová, Jaroslav Doboš, Marie Bolková, Miroslava Židková, Radomír Stanovský, Petr Krůček, Antonín Zajíc, Libor Švidrnoch

  1967-68
  Zdeněk David, Rostislav Kňura, Miroslav Švidrnoch, Dagmar Chovancová, Květa Pálová, Sylva Stanovská, Naďa Škorpíková, Marie Zdražilová, Jana Zachovalová, Máša Zdražilová, Eva Fučíková, Libor Kňura

  1968-69
  Daniel panoš, Vladimír Chmiel, Jirka Škorpík, Zdeněk Mučka, Pavel Hrubý, Jiří Urbánek, Edita Keněrešová, Jitka Soukupová, Květoslava Hrubá, Zita Kozelská, Irena Kučerová

  1969-70
  Zdeněk Buroň, Zdeněk Holuša, Zdeněk Hurník, Čestmír Chovanec, Vítězslav Chmiel, Vladimír Sobas, František Švidrnoch, Anna Dedková, Dagmar Dulová, Alena Foltýnová, Svatava Chovancová, Alena Kolovratová, Leanka Malíková, Lenka Peřichová, Jolana Hudečková, Karla Hrubá, Jana Zamazalová,Miroslav Rajský, Renata Bondrová

  1970-71
  Antonín Hrubý, Radim Hrubý, Tomáš Mácha, Milan Míček, Jaromír Urbánek, Hana Dobošová, Marcela Lokajová, Radim Rajský

  1971-72
  Zbyňek Dostál, Ladislav Fiala, Jiří Hrubý, Tomáš Klásek, Vladislav Koval, Pavel Krůček, Libor Levý, Kamil Mozolík, Ivan Niziol, Roman Panoš, Libor Panoš, Miroslav Pekárek, Iveta Jurčová, Xenie musialová, Iveta Rychlá, Marcela Švidrnochová, Dagmar Tichá, Marie Tichá, Šárka Tichá, Pavlína Válková

  1972-73
  Petr Dedek, Robert Doboš, Radovan Dolba, Zdeněk Kňura,Milan Krůček, Pavel Mučka, Radomír Urban, Věra Fučíková, Růžena Chovancová, Pavlína Míčková, Oldřiška Klásková, Lenka Robenková, Jan Ho“fer, Ivana Hurníková, Václav Kučera, Viktor jaskula, Lenka Košařová, Renáta Mikošková, Dana Starečková, Jiřina Šipulová, Jarmila Vůjtková, Pavel Škrach

  1973-74
  Elen bartoncová, Pavel Boháček, Tibor kenyereš, Dagmar Klásková, Pavla Klásková, Petr Lasák, Milan Mozolík, Ivo Pekárek, Šárka Peřichová, Petr Plachký, Ivo Souček, Martina Adamusová, Sylva Kudelová, Iveta Vůjtková, Radek Vůjtek

  1974-75
  Daniel Bursík, Iveta Černá, Aleš Dedek, Roman Dostál, Stanislava Hrubá, Lumír hrubý, Milan Chovanec, jana Kozelská, jan Kučera, Libor Kubíček, Josef Kudela, Martina Klásková, Pavel Novák, Kateřina Niziolová,Jiří Panoš, Hana Rýdlová, Martin Souček, Hana Tichá, Šárka Vůjtková, Iveta Zřídkaveselá

  1975-76
  Petr Buroň, Lenka Dedková, Petr Doboš, Tomáš Dolba, Zlata Exnerová, Tomáš Fober, Marie Hurníková, Jana Havlásková, Martin Jaskula, Renata Jurčová, Radovan Klásek, Zuzana Kovářová, Marta Kudelová, Radim Kudela, Renáta Levá, Josef Macháček, Šárka Míčková, Radovan Peřich ,Vladislava Stará, Kamil Tomeček, David Opat, Lenka Chodurová

  1976-77
  Lumír Buroň, Tomáš Durník, Radoslav Furman ,Lenka Chromiaková, Petr Juchelka, Xenie Kozelská, Marcela Košařová, Ingrid Kozelská, Lenka Lasáková, Kateřina Levá, Hana Mikošková, Dana Nováková, Iveta Paličková, Pavla Papežová, Jana Richtárová, Marcela Rýdlová, Tomáš Švidrnoch, Michaela Švidrnochová, Pavlína Tichá, Blanka Tyralová, Tomáš Zdražila,Petr Zdražila, Pavla Zdražilová, Radmila Silberová, Hana Kozelková

  1977-78
  Josef Černý, Pavel Ho“fer,Tomáš Hrubý, Petr Korabečný, Zdeňka Kudelová, Jan Koval,Radka Němcová, Petr Novák, Jiří Peterek, Vítězslav Rychlý, Iveta Silberová, Petr Stratil, Šárka Tešnarová, Dalimil Závacký, Marcela Němcová,René Turčínek, Dajána Tešnarová

  1978-78
  Miroslav Bajgar, Pavlína Bilíková, Michaela Hrubá, Vladimír Chodura, Tomáš Klásek, Martin Klásek,Kateřina Klásková, Pavel Kňura, Ivana Krayzlová, Rostislav Kryštof, Stanislava Kudelová, Ivana Lasáková, Lenka Rychlá, Martina Švidrnochová, Miroslava Tvarůžková, Miroslav Vajda, Tomáš Válek, Miroslav Vůjtek , Radim Kopec, Martin Raděnta

  1979-80
  Radim Bajgar, Martin Bolek, Radmila Bilíková, Hana Doubravová, Petr Havlásek,Ilona Hošová, Martina Hrubá, Pavla Juchelková, Václav Kovář,Petr Kopec, Andrea Kňurová, Dagmar Krayzlová, Lukáš Lasák, Daniela Martinovičová, Tomáš Palička, Lenka Pálová, Dagmar Stará, Lumír Silber, Pavel Tománek, Roman Tyrala, Hynek Zdražila, Radek Zdražila, Karla Brátová, Hana Doubravová,

  1980-81
  Tomáš Bartonec, Martina Beitelová, Andrea Blahutová, Edita Böhmová, Radka Černá, Martin Čížek, Blanka Dobošová, Jitka Dostálová, Lucie Doubravová, Kateřina |Furmanová, Blanka Hrancová, Rostislav Hrubý, Jana Chomiaková, Martin Juchelka , Jiří Klásek, Marcela Klásková, Jiří Kňura, Tomáš Korabečný, Petr Kubíček, Pavel Kudela , Irena Kudelová, Jana Míčková, Michal Němec, Petr Němec, Jiří Novák, Petr Plura,Radim Polách, Kateřina Rychlá, Lenka Salamonová , Alena Silberová,Hana Václavínková, Rostislav Vavřík

  1981-82
  Miloš Bálik, Jiří Beitel, Katrin Boháčková, Pera Bolková, Marcela Brátová, Jiří Černý, Dalibor Fiala , Tomáš Grigorov, Jan Hrubý, Václav Hrubý, Tomáš Höfer, Monika Hošová, Roman Klásek, Karin Klásková, Miroslav Kudela, Mionika Kudelová, Petr Krayzel, Petra Matuštíková, Daniel Palička, Gabriela Pekařová, Elena Pfeilerová, Milena Stará, Šárka Svobodová, Pavel Švrlanský, Radim Szkandera, Tomáš Tichý, Jana Skokanová, Petr Skokan,Martin Turčínek, Lumír Tvarůžka, Petr Vůjtek, Jindřich Wiaczka, Petra Zdražilová

  1982-83
  Martin Andraško, Veronika Báliková, Marek Doboš, Gabriela Toberová, Daniel Holiš, Kamila Hrubá, Petr Jaskula, Kateřina Juchelková, Zbyněk Kozelský, Roman Klapuch, Jaromír Klásek, Michal Klein, Hana Kudelová, Pavlína Kopcová, Alexandr Lasák, Aleš Martinovič,Jana Moravcová, Michal Opat, Marie Paličková, Lenka Poláchová, Tomáš Robenek, Andrea Samohýlová, Petr Stareček, Martin Stareček, Tomáš Silber, Petr Strakoš, Tomáš Stratil, Jiří Szkandera, Daniel Tešnar, Silvie Tománková, Libuše Trikarová, Miluše Skokanová

  1983-84
  Kamila ¨Böhmová, Martina Dostálová, Pavlína Dostálová, Tomáš Holiš, Jan Jaskula, Tomáš Kopec, Kamila Kocurová, Petr Kudela, Renáta Klásková, Ondřej Krejčí, Jitka Langrová, Andrea Lasáková, Renáta Lietavcová, Jaroslav Luzar, Michal Moravec, Andrea Paličková, Robert Schwan, Lukáš Švidrnoch, Zdeněk Švidrnoch, Petr Vavřík, Marek Tejz, Veronika Báliková

  1984-85 
  Ivan Andraško, Petr Bajgar, Zbyněk Hoš, Jan Klapuch, Jiří Klásek, Petr Kroupa, Lukáš Martiník, René Moravec, Lukáš Pála, Zdeněk Samohýll, Marek Soukup, Luděk Tomeček, Karel Václavínek, Andrea Dostálová, Zuzana Jersáková, Petra Kňurová, Petra Kolářová, Lenka Kotalová, Helena Luzarová, Hana Malíková, Silvie Matuštíková, Martina Pálová, Silvie Papežová, Lenka Pekařová, Jana Pyšnová, Michaela Rederová, Renáta Starečková, Žaneta Šipulová, Tamara Tichá, Daniela Tománková

  1985-86
  René Bajgar, Martin Buryšek, Radim Dostál, Karel Klásek, Lukáš Kňura, Marek Paliza, Jan Pyšno, Petr Svoboda, David Šipula, Petr Švrlanský, Kateřina Dřízgová, Martina Grycmanová, Eva Hamplová, Marie Horčárová, Jarmila Kajnarová, Jana Korčeková, Veronika Klásková, Helena Kňurová, Andrea Křenková, Lucie Kučerová, Ilona Kudelová, Vendula Lazecká, Gabriela Lyčková, Silvie Magnusková, Lenka Malíková, Žaneta Papežová, Lucie Planková, Kateřina Stuchlíková, Gabriela Švidrnochová, Galina Závacká

  1986-87
  David Galík, Jan Hadrych, Pavel Jersák, Petr Kopec, Jiří Kroupa, Robin Kotala, Tomáš Kotala, Jaromír Kozelský, Radim Lasák, Adam Reder, Jiří Samohýl, Lukáš Starý, Jaroslav Tománek, Marek Valenta, Vítězslav Vašut, Jiří Vítisk, David Zachoval, Renata Dostálová, Eva Grigorová, Lucie Hošová, Anna Jancová, M artina Klásková, Zuzana Krejčí, Eva Kostková, Kateřina Plisková, Simona Silberová, Věra Švidrnochová, Martin Vaníček

  1987-88
  Pavel Bajgar, Marek Balnar, Radim Buryšek, Tomáš Hampel, Petr Kaluža, Michal Konečný, Přemysl Lazecký, Pavel Martiník, Daniel Novák, Martin Prčík, Daniel Schwan, Zdeněk Slavík, Michal Stuchlík, Jiří Švidrnoch, Radana Dostálová, Petra Hrubá, Jarmila Chmielová, Zuzana Klásková, Žaneta Kotalová, Eva Kudelová, Simona Křenková, Radana Stará, Radim Zdražila, Lucie Galgonková

  1988-89
  Marek Bystrianský, Lukáš Čech, Lukáš Hruzík, Antonín Janec, Martin Koreček, Petr Kostka, Daniel Kozelský, Jiří Kozelský,Jan Stanovský, Pavel Tichý, Marek Václavík, Lukáš Valenta, Lukáš Vašut, Michal Vítisk, Veronika Balnarová, Tamara Bondrová, Monika Chamrádová, Lucie Korčeková, Marcela Silberová, Ivana Slavíková, Zuzana Stará, Martina Vávrová, Denisa Zachovalová

  1989-90
  Ondřej Bláha, Tomáš Hruzík, Petr Hajdůch, Radim Konečný, Martin Míček, Martin Marek, Jiří Mikošek, David Paliza, David Zdražila, Vít Zezulka, Pavel Míček, Rudolf Holub, Hana Bielniková, Lucie Holušová, Iva Langrová, Jana Paličková, Vladimíra Silberová, Petra Sochorková, Veronika Tichá, Tatˇána Stonawská,Martin Targoš, Silvia Boloňos Castro

  1990-91
  Martin Bláha, Aleš Bystrianský, Tomáš Drastich, Tomáš Dřízga, Jan Galík, Jakub Kopec, Petr Kńura, Stanislav Kubečka, David Panoš, Stanislava Bondrová, Eva Buroňová, Lucie Čechová, Hana Hošová, Ivana Hrubá, Kateřina Klásková, Gabriela Kozelská, Martina Kučerová, Lucie Luzarová, Lenka Lyčková, Sabina Martiníková, Michaela Pekařová, Monika Sládková, Kateřina Švidrnochová, Nikola Valentová, Pavla Zezulková ,Veronika Buroňová

  1991 – 92
  Adam Grycmon, Radim Kozelský, David Moravec, Marek Planka, Martin Sněhota, Ondřej Stanovský, Dalibor Tománek, Jana Hruzíková, Petra Klásková, Lenka Kozelská, Markéta Lauerová, Radka Mikošková, Žaneta Palová, Kristýna Prčíková, Eliška Prokschová, Jitka Rychlá, Jarmila Lugárková, Silvie Targošová, Evelin Bolaňos Castro

  1992-93
  Filip Kalinovský, Petr Kotula, Ondřej Kozubek, Roman Martinkevič, Tomáš Novák, Jan Pala, Marián Panoš, Michal Segar, Miroslav Tichý, Roman Výtisk, Lucie Axmannová, Lucie Bártová, Michaela Cibulková, Žaneta Martiníková, Daniela Tížková, Michaela Tvarůžková, Barbora Picková

  1993-94
  Jiří Adámek, Pavel Durník, Daniel Hrubý, Radim Kollmann, Josef Korček, Jakub Krmelín, Tomáš Kroupa, Pavel Matouš, Marek Novák, Adam Portužák, Tomáš Sládek, Miroslav Stonawski, Pavla Buroňová, Renáta Drastichová, Barbora Kopcová, Kateřina Juchelková, Kateřina Lasáková, Barbora Samohýlová, Marcela Segarová, Radka Šavarová, Jana Švidrnochová, Jana Spitzerová,Martin Škrobánek

  1994-95
  Zdeněk Bárta, Adam Bokor, David Filko, Jan Hajniš, Jan Kokeš, Petr Kozubek, David Krayzel, Jiří Kučera, Martin Kudela, Adam Pekař, Filip Rychlý, Miroslav Šimko, Markéta Cichá, Zdeňka Durníková, Táňa Hadrychová Tereza Holušová, Hana Kozelská,Martina Lasáková, Pavla Malíková, Lucie Nováková, Aneta Peřichová, Marie Pyšnová, Michaela Sonntagová, Barbora Stanovská, Miroslava Tížková, Lucie Tvarůžková, Hana Vávrová, Monika Rogovská Aneta Wandrolová

  1995-96
  Barbora Doležalová, Kateřina Hradilová, Kateřina Kalužová, Hana Kozubková, Jana Nováková, Eva Sňehotová, Barbora Švidrnochová, Renata Švidrnochová, Michaela Švidrnochová, Lenka Valentová, Tomáš Beschl, Jiří Dřevojánek, Martin Holub, Tomáš Holuša, Petr Kubečka, Tpmáš Martiník, Lukáš Novák, Martin Sobas , Aleš Sochorek

  1996-97
  Kristýna Černá, Vojtěch Dolba, Jakub Grassl, Gabriela Hrubá, Marek Jaskula, Vendula Jaskulová, David Jaworek, Jan Kašpar, Jaromír Kudela, Martin Mynář, Kateřina Nováková, Hynek Panoš, Karin Papežová, Marie Preclíková, Vlastimil Reichel, Lukáš Sochorek, Zuzana Šipulová,, Jan Špaček, Hana Švidrnochová, Lenka Švidrnochová, Tomáš Tyleček, Vendula Klásková

  1997-98
  František Bokor, Martin Kubín, Přemysl Kudela, Václav Kudela, Vojtěch Mácha, Michal Panoš, Aleš Pavelka,Ondřej Volný, Hana Axmannová, Nikol Bučková, Michaela Dostálová, Veronika Hradilová, Kristýna Ihnátová, Hana Kokešová, Dominika Kučerová, Eliška Portužáková, Aneta Vašková,Martina Vůjtková, Iveta Šarmanová

  1998-99
  Petr Blahut, Martin Beschl, Tomáš Fober, Adam Hudeček, Aleš Klásek, Tomáš Kotula, Ondřej Krbec, Martin Kudela, Martin Mada, Daniel Proksch, Vít Špaček, Lenka Adámková, Lenka Bačová, Eliška Hanzalová, Marie Honová, Michaela Jaworková, Veronika Juchelková, Dominika Kňurová, Simona Nováková, Eva Zehnalová, Eva Zdražilová, Štěpánka Macková, Jan Matěj, Vít Veveričík

  1999-2000
  Matěj Hrubý, Tomáš Hrubý, Ľuboš Mada, Aleš Němec, Lukáš Pink, Vojtěch Polášek, František Špaček, Martin Švidrnoch, Radovan Švidrnoch, Veronika Bačová, Denisa Blanarová, Barbora Boučková, Adéla Burkowiczová, Marie Kamišová, Kateřina Klásková, Kateřina Krayzelová, Klára Kučerová,Michaela Mecnarowská, Denisa Salamonová, Alena Šarmanová, Lucie Šipulová, Jana Valentová, Kristýna Zdražilová, Jan Výtisk

  2000-01
  Marie Bačová, Klára Buroňová, Jesika Havrlantová, Petr Hon, Markéta Ihnátová, Renáta Kneislová,Adam Kotula, Miloslav Kozelský, Johana Kučerová, Jakub Kudela Anna Niziolová, Petr Pavelka,Nikola Peřichová, Veronika Střížová, Veronika Švidrnochová, Pavel Tížek, Martin Urbánek, Petr Zdražila, Petr Blanár, Adéla Kouřilová

  2001-02
  Tomáš Bartonec, Tomáš Buroň, Filip Cichý, Aleš Dostál, Dominik Fober, Rostislav Kneisl, Tomáš Kufel, Ivo Souček, František Vůjtek, Adam Škutchan, Barbora Böhmová, Veronika Holubová, Tereza Konečná , Marie Niziolová, Tereza Sobasová, Zuzana Reichlová, Lea Havlíčková, Natalie Pospíšilová, Jakub Curylo

  2002-03
  Kryštof Hrubý, Michal Juchelka, Jan Kočur, Denis Kučera, Tomáš Mácha, Richard Strof, Tomáš Tomek, Filip Veveričík, Josef Vůjtek, Tereza Buroňová, Martina Černá, Veronika Hrubá, Helena Klásková, Lucie Klásková, Tereza Kozelská, Veronika Kubíčková, Lucie Olšinová, Lucie Stavinohová, Denisa Šnitová, Marie Tížková, Klára Tylečková, Daniela Mertová

  2003-04
  Adam Bouček,Jaromír Duda,Miroslav Husťák, Jan Chovanec, Tomáš Kupka, David Panoš, David Pink, Jaroslav Vůjtek, Adéla Drábková, Hana Hradilová, Nikola Kuzniciusová, Jana Máchová, Adriana Peřichová, Kristýna Pustějovská, Sabina Součková, Aneta Zdražilová

  2004-05
  Přemysl Hanzal, Tomáš Hrouda, Jakub Chodura, Petr Ivánek, Jakub Kočur, Lukáš Kubín,Jan Salamon, Michaela Bazárová, Markéta Heczková, Karolína Kňurová, Markéta Kubínová, Kristýna Luzarová, Natálie Olšinová, Klára Salamonová

  2005-06
  Blanar Dominik, Dolba Ondřej, Duda Martin, Holický Dominik, Krmelín Lukáš, Kupka Lukáš, Mada Lukáš, Silber Lukáš, Šnita David, Tepper Jakub, Válek Adam, Zdražila Tomáš, Dolbová Petra, Exnerová Hana, Kusová Vendula, Langerová Denisa, Malotová Adriana, Panošová Nikola, Peřichová Sára, Pustějovská Karolína, Soukupová Zuzana, Šomková Aneta, Švidrnochová Petra

  2006-07
  Bartonec Jindřich, Buroň Petr, Durník Lumír, Hrouda František, Kučera Martin, Míček Martin, Moravec Tobiáš, Niziol Jiří, Tejzr David, Výmola René, Hrubá Kateřina, Kocurová Patricie, Olšáková Tereza, Petříčková Hana, Sedlářová Veronika, Sýkorová Michaela, Švidrnochová Lenka, Glumbíková Denisa

  2007-08
  Col Lukáš, Durníková Alena, Gergišák Tomáš, Holušová Kristýna, Hrubý Jan, Chovanec Petr, Jaskulová Katrin, Kozelský Ondřej, Krayzlová Michaela, Kus Jakub, Kuznicius David, Lazecký Matěj, Olšáková Bára, Pail Adam, Soukup David, Střelecký Radek, Szlachtová Hana, Švrlanská Eliška, Vůjtek Lukáš, Vůjtek Tomáš, Wiaczková Eva, Zdražilová Tereza, Ondrušová Kateřina, Žídek Michal

  2008-09
  Janalík Tomáš, Kňura Martin, Ondřejek David, Říman Adam, Fialová Kateřina, Hrubá Klára, Husťáková Natálie, Ivánková Adéla, Kňurová Markéta, Niziolová Adéla, Plucnarová Vendula, Soukupová Lucie, Tepperová Eliška

  2009-10
  Černý Tomáš, Grigorová Zuzana, Gřešová Petra, Gutowská Sabina, Klapuch Ondřej, Kleinová Lucie, Kubíček Vojtěch, Kudelová Zuzana, Kufel Jan, Lukáč Vít, Machná Barbora, Palička Tadeáš, Salamonová Adéla, Sedláčková Barbora, Sedlář Michal, Střelecký Tomáš, Szlachtová Eliška, Mohyla Michal, Mohylová Denisa

  2010-11
  Brňáková Denisa, Buryšek Martin, Dudová Magdaléna, Gergišák Ondřej, Hájek Jakub, Havrlant Jakub, Heverlová Adéla, Holánik Josef, Holišová Adriana, Juchelka Jakub, Kňura Jakub, Kubíček Jan, Niziol Šimon, Reguli Oliver, Švigár Martin, Vons Nikolas, Stankuš Samuel, Přindiš Matěj, Pavlů Dominika, Pospíšil Oliver

  2011-12
  Bakhtary Barbora, Čech Jiří, Čechová Klára, Hájková Aneta, Klobouk Richard, Kňura David, Kňura Jan, Kudelová Alexandra, Kupka Tomáš, Máchová Pavla, Mintělová Tereza, Moroň Daniel, Nováková Lucie, Pailová Anna, Plurová Gabriela, Rýpar Matyáš, Schneeberger Melanie, Šnita Dominik, Švidrnochová Eliška, Švrlanský Vít, Václavínková Sára, Váňová Karolína, Wiaczková Anna, Zdražila Hynek, Jurča Jáchym, Píša František

  2012-13
  Andrášková Eva, Bajgarová Marie, Bolková Markéta, Foltys David, Holánik Martin, Kanclířová nela, Klapuch Matěj, Martiník Jakub, Matlerová Karolína, Myslivec Radek, Ondřejková Adéla, Petříček Adam, Proksch Roman, Pupík Michal, Říman Lukáš, Samohýl Jonáš, Šlachta Lukáš, Klajmonová Patricie, Klásek David, Miklušová Adéla

  2013-14
  Asztemborská Adéla, Curylo Patrik, Černá Veronika, Havrlantová Nela, Holaň Matěj, Holiš Sebastián, Jurčíková Anežka, Kalafut Denis, Krynský Kryštof, Kučera Václav, Maleček Richard, Maleček Tomáš, Niziol Matouš, Plura Marek, Rožková Simona, Růžičková Bára, Růžička Štěpán, Sedláčková Tereza, Staněk Vít, Szymiczek Max, Šipulová Aneta, Gocalová Michaela, Jaskula Tomáš

  2014-15
  Andrašková Hana, Balnar David, Bartonec Antonín, Bolek Michal, Gřešová Lucie, Gutowski Max, Heverlová Markéta, Chamrád Matěj, Kanclíř Šimon, Kočur Ondřej, Nováková Tereza, Ondruš Pavel, Ryba Vojtěch, Šipula Radek, Zdražilová Daniela, Vrbata Lukáš

  2015-16
  Čížek Jakub, Ihnátová Karolína, Jurčíková Klára, Klajmonová Klaudie, Klobouk Patrik, Kňura Václav, Kňura Vojta, Kostka Artur, Kotalová Nela, Kotalová Nikola, Kudela Pavel, Kupka Lukáš, Opat Michal, Paličková Barbora, Plucnarová Marie, Pyšno Matěj, Richter Ondřej, Staňková Helena, Šerfözö Tereza, Tejzrová Domenica, Tvarůžka Vojtěch

  2016-17
  Berger Tomáš, Frolík Antonín, Chodura Lukáš, Jahn Dominik, Konšalová Gita, Kozelská Leontýna, Krayzlová Amálie, Krmelín Šimon, Křenek Jan, Kupka Michal, Lasáková Lucie, Malecová Adéla, Stránský David, Tomanová Sabina, Vajda Pavel, Výtisk Antonín

  2017-18
  Buroňová Jana, Hermanová Barbora, Holánik Šimon, Holišová Karolína, Chytilová Markéta, Kaleta Jan Emil, Malysiak Libor, Miková Adéla Miroslava, Nováková Adéla, Stankušová Elizabeth, Toman Sebastián, Vajda Petr, Valentová Ema, Zdražila Dominik

  2018-19
  Dřízgová Natálie, Ehrenberger Jiří, Gekas Sophie, Holániková Markéta, Hruzík Ondřej, Klásková Bára, Kňurová Natálie, Kotala Lukáš, Kubina Adam, Kučera Metoděj, Opat Matěj, Paličková Adéla, Panoš Samuel, Pyšnová Dominika, Tomečková Valérie, Výtisk Josef, Pešková Natálie

  2019-20
  Fortuníková Lucie, Fortuníková Michala, Heřman Jan, Hošová Zuzana, Ježková Helen, Jurča František, Klásková Karolína, Klásková Kristýna, Kozelský Vojtěch, Kufel Ondřej, Meloun Ondřej, Mikluš Matěj, Miková Helena, Moroňová Michaela, Odstrčilová Karolína, Pastrnek Mikuláš, Pastrnková Kateřina, Pěkníková Jana, Tomanová Gabriela, Tvarůžka Šimon, Válek Matyáš

  2020-21
  Bendík Michal, Černý Josef, Dobruš Dominik, Grassl Tadeáš, Hrbáček Adam, Klásek Matyáš, Kosecová Sára, Kubinová Dominika, Ligač Jakub, Ligačová Pavlína, Majlingová Julie, Martiníková Eliška, Mikošek Ondřej, Novobilský Matouš, Polomský Dominik, Polomský Mikuláš, Střížová Melanie, Swiatková Kristýna, Zdražilová Adéla

  2021-22
  Balnar Dominik, Dobrušová Beáta, Galo Vojtěch, Ježíšková Gabriela, Jiřičná Elizabeth, Klásková Julie, Kocúr Josef, Kostka Mikuláš, Kozelský Václav, Krejčí Kryštof, Kučera Josef, Maša Jan, Miko Tomáš, Pavlík Adam, Prešerová Lada, Rozsypalová Ema,  Tichá Adriana, Žila Martin