Koncepce do roku 2022

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace

Dlouhodobý plán – koncepční záměry a úkoly v období 2016 – 2022

Oblast řízení a správy

 • udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy,
 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce,
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu),
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,
 • delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů.

 

Oblast vzdělávání

 • zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky),
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,
 • evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením,
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti,
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).
 • podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání,
 • individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti,

 

 

Oblast sociální

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči,
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu,
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,
 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),

 

Cíle

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

 

Strategie

Oblast pedagogická

 • systematicky zapojovat výchovného poradce a školního metodik prevence, aby nedocházelo k negativním situacím, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky,
 • zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 • poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,
 • vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte, alternativní postupy,
 • zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu,
 • preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče,
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování,

Oblast materiálně technická

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,
 • vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat,
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti,
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

Oblast personální

 • zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,
 • motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu, možnostmi odborného rozvoje,
 • vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů,
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu

 

Oblast ekonomická

 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,
 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).

 

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
 • vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře,
 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady)
 • prezentace školy, vytváření image,
 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu),
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

Koncepční záměry projednat se školskou radou a zřizovatelem.

 

Dolní Lhota dne  1. 9. 2016
Mgr. Věra Lasáková, ředitelka školy