Školní řád

Školní řád

Ředitelka školy vydává školní řád, který podle § 30 zákona 624/2006 Sb. (školský zákon)

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
II. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
III. Podmínky zacházení s majetkem školy
IV. Provoz a vnitřní režim školy
V. Dodatek č. 1: Prevence šikanování
VI. Dodatek č. 2: Povinnost zaměstnance
VII. Dodatek č. 3: Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
VIII. Dodatek č. 4: GDPR, ochrana dat
IX. Dodatek č. 5

X. Dodatek č. 6

XI. Dodatek č. 7

Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce žáků:

I. PRÁVA A POVINNOSTI § 21 a § 22
I. a) Žáci mají právo:
1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin, na školské služby
( školská poradenská zařízení, zájmovou činnost, školní stravování)
2. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
3. na odpočinek a volný čas
4. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich
duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi,
které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. Žáci
mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

5. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají. Své názory
musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a
dobrého občanského soužití. Názorům žáků musí být věnována náležitá
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žáci mají právo sdělit svůj
názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím nebo ředitelce školy.
6. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích.
7. vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují
doplnit své znalosti.

I. b) Žáci jsou povinni:
1. řádně docházet do školy
2. na vyučovací hodiny přicházet včas, aby si stačili připravit potřebné pomůcky na vyučování před jeho začátkem
3. dodržovat školní řád a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
4. pomáhat postiženým spolužákům, případně občanům.
5. vcházet a vycházet do školy určeným vchodem a neopouštět budovu bez souhlasu učitele o přestávkách ani během vyučování a dodržovat zásady kulturního chování
6. ve škole i mimo školu dodržovat pravidla slušného chování nejen k pedagogům, ale ke všem dospělým osobám a dbát na dobré občanské soužití
7. po vstupu do školy se přezouvat v šatně nebo u šatních skříněk do vhodných přezůvek. Starat se o klíč od šatní skříňky. V případě ztráty si na své náklady nechá vyrobit nový.
8. do tělocvičny a na umělou plochu hřiště vstupovat ve sportovní obuvi
9. do jiných tříd přecházet ukázněně, do tělocvičny vstupovat jen s pedagogickým dozorem
10.nenosit do školy cenné věci a věci, které nepotřebují pro výuku
11.dodržovat ustanovení školního řádu i na akcích pořádaných školou mimo vyučování
12.nevstupovat do kabinetu, sborovny a ředitelny bez vyzvání zaměstnanců školy
13.v jídelně se řídit pokyny dozírajících učitelů a pracovnic jídelny
14.navštěvovat lékaře jen v nutných případech
15.svůj mobil mít v době vyučování v aktovce s vypnutým zvoněním
16.po skončení vyučování opustit budovu a pozemek školy

I. c) Zákonní zástupci žáků mají právo:
1. na informace o průběhu, výsledcích vzdělávání a chování žáků
2. v případě potřeby navštěvovat školu o přestávkách, před vyučováním nebo po
vyučování po domluvě s vyučujícím
3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
4. odvolat se v případě pochybností k výsledkům klasifikace a požádat o komisionální
přezkoušení
5. na vznášení připomínek a podnětů k práci školy u vyučujících nebo vedení školy

I. d) Zákonní zástupci jsou povinni:

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
2. na vyzvání ředitelky školy nebo vyučující se osobně dostavit do školy k projednání
závažných nedostatků týkajících se výchovy nebo vzdělávání
3. nenarušovat průběh vzdělávání
4. oznamovat škole údaje podle § 28 odst.2 (osobní údaje do školní matriky) a jejich
změny
5. nepřítomnost žáků ze zdravotních důvodů omlouvat do tří dnů od začátku
nepřítomnosti osobně, telefonicky nebo e-mailem třídní učitelce, v případě
nepřítomnosti z rodinných důvodů delší než tři dny požádat o uvolnění ústně nebo
písemně ředitelku školy
6. osobně si vyzvednout dítě z vyučování v případě návštěvy u lékaře v dopoledních
hodinách

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 55-57, a dle zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon), § 30 odst. 1 písm. c) stanovuje ředitel Základní školy Dolní
Lhota, příspěvková organizace toto opatření, které se stává součástí školního řádu:
a)V případě, že učitelka zjistí ráno nebo v průběhu dne, že dítě je zavšiveno, přijme
takové opatření, aby se v dalším průběhu dne nemohlo dítě stýkat s dalšími dětmi a zajistí
jeho předání rodičům.
b) Rodič zajistí doma odvšivení od živého hmyzu a hnid.
c) Pokud rodiče tento zákrok neprovedou, nebude dítě
přijato zpět do kolektivu a rodiče budou nahlášeni na sociální odbor. Škola rodičům
doporučuje, aby ošacení nemocného (zavšiveného) bylo vypráno v co nejteplejší vodě, a
aby u dítěte došlo k výměně ložního prádla.
d) Dezinfekční zásah je nutné provádět dle návodu k používaným preparátům do úplné
eliminace parazitů.
e) Preventivní dezinsekční zásahy z důvodu vzniků rezistence vší (tedy mýt hlavy dětem
dezinsekčními prostředky dříve, než k výskytu vší dojde) lékaři ani hygienici
nedoporučují, doporučují však pravidelné kontroly hlavy.
f) Po odstranění vší a hnid rodič vrátí dítě do kolektivu třídy.

II. a) Žáci mají právo:

1. na zvláštní péči v odůvodněných případech-v případě jakéhokoliv druhu onemocnění,
zdravotního postižení, v případech mimořádného talentu.
2. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením,
před sociálně- patologickými jevy.
3. na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí podpory ve
zmíněných oblastech.
4. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem
s psychotropními a návykovými látkami.
5 na život a práci ve zdravém prostředí a na odstraňování škodlivin
ze školního prostředí

II. b) Žáci jsou povinni:
1. dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole
2. chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků a zaměstnanců školy. Je zakázáno
ponižování, tělesné a psychické ubližování a veškerá činnost, která by vedla
k ohrožování zdraví a diskriminaci žáků
3. nenosit, nedržet a nedistribuovat omamné a psychotropní látky, nepít alkoholické
nápoje a nekouřit
4. nahlásit úraz vyučujícímu nebo zaměstnanci školy
5. neprojevovat jakékoliv znaky rasismu, rasové diskriminace a xenofobie

III. Podmínky zacházení s majetkem školy
1. řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob v souvislosti s užíváním majetku
školy
2. dodržovat v pořádku všechny svěřené věci i ty, které tvoří zařízení třídy
3. uhradit škodu, kterou způsobili nedbalostí nebo svévolně
4. nalezené věci odevzdat paní školnici nebo do ředitelny
5. každé poškození, ztrátu nebo závadu na zařízení hlásit zaměstnanci školy
6. při ztrátě učebnic zakoupit nové a uhradit učebnice poškozené

IV. Vnitřní režim

1. žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, vstupují do školní budovy v 7,35 hod.
2. volnou hodinu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci ve školní družině nebo se svolením rodičů mimo školní budovu
3. žáci, kteří se nestravují, opouštějí školní budovu ihned po skončení výuky a nezdržují se v šatně
4. žáci, kteří se stravují, odcházejí po obědě do školní družiny nebo neprodleně opouštějí budovu
5. žáci, kteří navštěvují zájmové útvary nebo výuku v ZUŠ a nechodí do družiny, přicházejí do školy na určenou hodinu. Vychovatelky nejsou za tyto děti odpovědny.
6. všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni třídit odpad- papíry do koše k tomu určenému, plasty do pytle v přízemí, ostatní odpad do odpadkových košů
7. škola je uzavřena elektrickým zámkem. Návštěvám otvírají dveře pouzezaměstnanci školy.
8. v odborných učebnách se žáci řídí provozním řádem a pokyny vyučujících
9. v době příznivého počasí tráví žáci velké přestávky na školní zahradě

Zabezpečení školní budovy

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.45 – 8.00 školník; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá
budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otvíratelné
dveře hlavního vchodu.

Rozvrh vyučovacích hodin:
1. hod.: 8,00 – 8,45
2. hod.: 8,55 – 9,40
3. hod.: 10,00 – 10,45
4. hod.: 10,55 – 11,40
5. hod.: 11,50 – 12,35
6. hod.: 12,45 – 13,30
7. hod.: 13,40 – 14,25

Aktualizace: 1. 9. 2020
Ředitelka školy Mgr. Lasáková Věra

V. Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ze dne 1.9.2015
Prevence šikanování
(Metodický pokyn č.j. 28 275/ 2000 – 22 )
1) Škola odpovídá za aktivity v oblasti prevence. Řešení šikany je součástí Metodického
pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů, které škola vypracovala.
2) Je zajištěno vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. Na škole pracuje
školní metodik prevence.
3) Ve škole je dohled nad žáky zejména před vyučováním, o přestávkách mezi
vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, při přecházení
žáků ze školní jídelny do školní družiny.
4) Žáci i pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s důsledky šikanování. Projevy
šikanování nejsou podceňovány.
5) Začátkem školního roku jsou žáci i rodiče seznámeni s krizovým plánem , který
minimalizuje projevy šikany ve škole.

Postup řešení šikanování

Odhalení šikany bývá obtížné, vyšetření a odhalení šikany vyplývá zejména z kvalifikovaného odhadu pedagoga.
PĚT KROKŮ ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY:
1. ROZHOVOR S TĚMI, KTEŘÍ NA ŠIKANU UPOZORNILI
2. NALEZENÍ VHODNÝCH SVĚDKŮ
3. INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY SE SVĚDKY A OBĚTMI BEZ KONFRONTACE
4. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OBĚTEM
5. ROZHOVOR S AGRESORY

Výchovná opatření

Nadále pracovat s agresorem, v případě potřeby mu zprostředkovat péči na pedagogickopsychologické poradně, ve středisku výchovné péče, apod.

Potrestání:
a) napomenutí a důtka třídního učitele
b) důtka ředitele školy
c) snížení známky z chování

Spolupráce s rodiči
Pro řešení šikany i její prevence je důležitá spolupráce s rodiči. Pokud rodiče informují o
projevech šikany školu, je odpovědný ředitel za odborné vyšetření této záležitosti. Při nápravě
šikanování je důležitá spolupráce s metodikem prevence a třídní učitelkou. V průběhu jednání
i po něm dbají pedagogové na taktní přístup a zachování důvěrnosti informací.

VI. Dodatek č. 2:
Povinnost zaměstnance při výskytu akutního onemocnění
Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad
ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízenému
zaměstnanci.

Dne: 11. 11. 2016
Mgr. Lasáková Věra, ředitelka

VII. Dodatek ke školnímu řádu č. 3:
PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:
Znění ustanovení § 22a:
§ 22a
Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména
na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků,
studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém
kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo přímé pedagogicko- psychologické
činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
POZNÁMKY:
Výčtem byla dosud upravena práva žáků, studentů a zákonných zástupců.
V Dolní Lhotě dne 4. 9. 2017
Mgr. Lasáková Věra, ředitelka ZŠ

VIII. Dodatek ke školnímu řádu č. 4:
GDPR – ochrana dat
Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.
– Práva žáků a zákonných zástupců
– Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů.
Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
– Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
– Právo na výmaz. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
– Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu o poskytnutí údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce, ve výjimečných případech do dvou měsíců. Informace se zákonným zástupcům žáků poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
1) uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
2) určeného pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer),
který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
3) osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku, shromažďování nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel), již nepotřebné údaje skartovat, zachovávat mlčenlivost o údajích
4) neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces, je stanoveno pravidlo používání kamerového systému, pravidlo práce s IT technikou jak žáků, tak dospělých.

Dne 1. 9. 2018 Mgr. Věra Lasáková

IX. 
Dodatek č. 5

Zásady distanční výuky
Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.
Režim
Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí – on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část, – off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky, – individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, – komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, – zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, – informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení – pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám, – průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školníhovzdělávacího programu.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku (tj. celková známka za dané období). Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím – komunikační platformy školy Classroom, případně skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

Podmínky zacházení s majetkem školy
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

Dne 24. 9. 2020
Mgr. Věra Lasáková

Dodatek ke školnímu řádu č. 6

Dodatek ke školnímu řádu č. 7