Vnitřní řád školy

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy

Vyučuje se podle stanoveného rozvrhu hodin, schváleného ředitelem školy.

 1. Začátek vyučování je v 8 hodin.
 2. Školní budovu odemyká školnice v 6:15 hodin a uzamyká po prvním zvonění v 7:55 hodin. Příchozí žáci od 7:30 hod. jsou pouštěni přístupovým systémem s kamerou a po ohlášení a převlečení odcházejí do školní družiny.
 3. V době od 7:40 do 7:55 vykonává školnice dozor u šaten.
 4. Svrchní oděv a obuv si žáci ukládají na vymezená místa v šatně a přezouvají se do domácí obuvi. Tato je uložena do šatních skříněk. Šatna žáků 1.a 2.ročníku se uzamyká, ostatní žáci musejí své šatní skříňky umístěné na chodbě školy zamykat. Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách, předají je do ukončení vyučování třídní učitelce, která je uzamkne na vyhrazené místo.
 5. Odchod ze třídy je organizován jednotlivými vyučujícími. Děti, zapsané do ŠD přebírá vychovatelka od učitelky ve třídě, v šatně, v jídelně (po domluvě). Začátek výchovné činnosti je v 11, konec v 16:30.
 6. Z učeben odcházejí žáci společně, je-li proveden úklid pod lavicemi, vypnuto osvětlení třídy.
 7. O první malé přestávce odcházejí žáci společně s vyučujícími do jídelny na čaj (pitný režim).
 8. Během vyučování je školní budova uzavřena a případné hlášené i nehlášené návštěvy pouští učitel  (ve spodní třídě, kde je zabudovaný automatický vrátný), popř. ředitelka školy z ředitelny.
 9. Dozor nad dětmi ve školní jídelně vykonávají učitelé a vychovatelky podle stanoveného rozvrhu.
 10. Nepřítomnost žáka ve vyučování z důvodu nemoci omlouvají rodiče předem telefonicky nebo omluvenkou přes web školy, pak následně písemně do žákovských knížek nebo deníčků.
  Nepřítomnost žáka ve vyučování z jiných důvodů omlouvají rodiče 2 dny, více dní (rodinné dovolené apod.) podávají rodiče žádost ředitelce školy.
 11. Při přesunech žáků mimo školní budovu (návštěvy divadel, kina, knihovny, muzea, plavecký výcvik apod.) dbají žáci pravidel bezpečnosti, předem jsou poučeni doprovázejícím učitelem, vychovatelem.
 12. Žák chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků. Dbají všech pravidel hygieny, jako je desinfekce a roušky a bezpečnosti při vyučování a hrách. Při veškerém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu.
 13. Žák je povinen udržovat v pořádku veškeré věci, které tvoří zázemí školy a třídy
  a dále učebnice, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek a učebnic uhradí zákonný zástupce žáka.
 14. Je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a budou vyvozeny sankce.
 15. Žák nenosí do školy cenné věci. Při ztrátě, poničení těchto věcí nenese škola odpovědnost.
 16. Je zákaz jakékoliv výměny a směny drobných předmětů ve škole, ŠD.
 17. Pracovníci školy budou sledovat projevy patologických jevů u žáků (hráčství, šikana, kyberšikana, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), a budou navrhovat cílená opatření.
 18. Rodiče byli rodiče seznámeni s vnitřním řádem školy prostřednictvím webu školy: zsdolnilhota.cz.    

Mgr. Věra Lasáková, ředitelka školy                              Aktualizace: 1. 9. 2020